Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ IX : ПЕТИЦИИ

Член 216 : Разглеждане на петициите

1.   Допустими петиции се разглеждат от комисията, компетентна по петиции, в хода на обичайната ѝ дейност чрез разискване на редовно заседание или посредством писмена процедура. Вносителите на петиции могат да бъдат поканени за участие в заседание на комисията, ако тяхната петиция е предмет на разискването, или ако те поискат да присъстват. Правото на изказване се дава на вносителите на петиции по преценка на председателя.

2.   Във връзка с допустима петиция комисията може да реши да внесе в Парламента кратко предложение за резолюция, при условие че Съветът на председателите на комисии е уведомен предварително и че няма възражения от страна на Председателския съвет. Такива предложения за резолюции се включват в дневния ред на месечната сесия, която трябва да се проведе не по-късно от осем седмици след приемането в комисия на тези предложения за резолюция. Те се поставят на единно гласуване. Председателският съвет може да предложи да приложи член 151, в противен случай предложенията за резолюция се поставят на гласуване без разисквания.

3.   Когато, във връзка с допустима петиция, комисията възнамерява да изготви доклад по собствена инициатива съгласно член 52, параграф 1 и този доклад се отнася по- специално до прилагането или тълкуването на правото на Съюза или до предложения за промени в действащото законодателство, комисията, компетентна по въпроса, се асоциира в съответствие с член 53 и член 54. Комисията приема без гласуване предложенията за части от предложението за резолюция, получено от комисията, компетентна по въпроса, когато тези предложения се отнасят до прилагането или тълкуването на правото на Съюза или до промени в действащото законодателство. Ако комисията не приеме тези предложения, комисията, копмпетентна по въпроса, може да ги внесе направо на пленарно заседание.

4.   Лицата, подписващи петиция, могат да подкрепят дадена допустима петиция или да оттеглят подкрепата си за нея чрез портала за петиции. Този портал е на разположение на уебсайта на Парламента.

5.   Комисията може да поиска съдействие от Комисията, по-специално чрез информация относно прилагането или спазването на правото на Съюза, както и чрез предоставяне на каквато и да било информация или документи, имащи отношение към петицията. Представители на Комисията са поканени да участват в заседанията на комисията.

6.   Комисията може да поиска от председателя на Парламента да изпрати становището или препоръката ѝ на Комисията, Съвета или съответния орган на държавата членка с оглед на предприемането на действия от тяхна страна или даването на отговор.

7.   Комисията докладва на Парламента ежегодно за резултата от своите разисквания, както и по целесъобразност за мерките, предприети от Съвета или от Комисията по отношение на петициите, които Парламентът е отнесъл за разглеждане до тях.

Когато завърши разглеждането на допустима петиция, процедурата по разглеждане на петицията се обявява за приключена по решение на комисията.

8.   Вносителят на петицията бива уведомен за всички относими решения, взети от комисията, и за мотивите за тях.

9.   Разглеждането на дадена петиция може да бъде подновено по решение на комисията, ако на вниманието ѝ са били предоставени нови актуални факти във връзка с петицията и ако вносителят на петицията поиска това.

10.   С мнозинство от своите членове комисията приема насоки за разглеждането на петициите в съответствие с настоящия Правилник за дейността.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация