Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - únor 2019
EPUB 162kPDF 1004k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA IX : PETICE

Článek 216 : Posuzování petic

1.   Přípustné petice posuzuje výbor příslušný pro petice v rámci své běžné činnosti; projedná je buď na řádné schůzi, nebo písemným postupem. Předkladatelé mohou být pozváni na schůze výboru, pokud je jejich petice projednávána, nebo pokud o to sami požádají. Je na úvaze předsedy, zda udělí předkladatelům slovo.

2.   S ohledem na přípustnou petici výbor může rozhodnout předložit Parlamentu stručný návrh usnesení, pokud je o tom předem informována Konference předsedů výborů a pokud proti tomu nevznese Konference předsedů námitky. Tyto návrhy usnesení se zařadí na pořad jednání dílčího zasedání nejpozději osm týdnů poté, co výbor tyto návrhy usnesení přijal. O těchto návrzích usnesení se hlasuje v jediném hlasování. Konference předsedů může navrhnout použití článku 151, a nenavrhne-li jej,  hlasuje se o těchto návrzích bez rozpravy.

3.   Pokud výbor zamýšlí vypracovat s ohledem na přípustnou petici zprávu z vlastního podnětu podle čl. 52 odst. 1, která by se zabývala zejména uplatňováním či výkladem práva Unie nebo navrhovanými změnami stávajícího práva, přidruží se věcně příslušný výbor v souladu s články 53 a 54. Návrhy k začlenění do návrhu usnesení zaslané příslušným výborem přijme výbor bez hlasování, pokud se tyto návrhy týkají uplatňování či výkladu práva Unie či změn stávajícího práva. Pokud výbor tyto návrhy nepřijme, může je věcně příslušný výbor předložit přímo v plénu.

4.   Signatáři mohou vyjádřit podporu nebo zrušit podporu přípustné petici na petičním portálu. Tento portál je k dispozici na internetových stránkách Parlamentu.

5.   Výbor může požádat Komisi o pomoc, zejména o poskytnutí informací o uplatňování či dodržování práva Unie nebo o poskytnutí jakýchkoli informací či dokumentů týkajících se petice. Zástupci Komise jsou zváni na schůze výboru.

6.   Výbor může požádat předsedu Parlamentu, aby předal jeho stanovisko nebo doporučení Komisi, Radě nebo příslušným orgánům členských států, aby učinily opatření nebo se k němu vyjádřily.

7.   Výbor informuje Parlament každoročně o výsledcích svých jednání, případně o opatřeních přijatých Radou nebo Komisí na základě petic, které jim Parlament postoupil.

Jakmile je projednávání přípustné petice dokončeno, je petice rozhodnutím výboru prohlášena za uzavřenou.

8.   Předkladatel petice je informován o všech relevantních rozhodnutích, která výbor učinil, a o jejich důvodech.

9.   Projednávání petice lze na základě rozhodnutí výboru obnovit, byl-li výbor upozorněn na nové významné skutečnosti a požaduje-li to předkladatel petice.

10.   Výbor přijme hlasy většiny svých členů pokyny k zacházení s peticemi v souladu s jednacím řádem.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění