Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουPDF
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ IX : ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 216 : Εξέταση των αναφορών

1.   Οι παραδεκτές αναφορές εξετάζονται από την αρμόδια για τις αναφορές επιτροπή στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητάς της, είτε με συζήτηση σε τακτική συνεδρίαση είτε με γραπτή διαδικασία. Οι αναφέροντες μπορεί να κληθούν να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής, εάν η αναφορά τους πρόκειται να συζητηθεί ή μπορούν να ζητήσουν να είναι παρόντες. Απόκειται στη διάκριση του προέδρου να παραχωρήσει στους αναφέροντες το δικαίωμα να λάβουν το λόγο.

2.   Όσον αφορά παραδεκτή αναφορά, η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την κατάθεση σύντομης πρότασης ψηφίσματος στο Κοινοβούλιο, εφόσον η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων και η Διάσκεψη των Προέδρων δεν προβάλλει αντίρρηση. Οι εν λόγω προτάσεις ψηφίσματος εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της περιόδου συνόδου το αργότερο οκτώ εβδομάδες μετά την έγκριση των εν λόγω προτάσεων ψηφίσματος από την επιτροπή. Ψηφίζονται με ενιαία ψηφοφορία. Η Διάσκεψη των Προέδρων δύναται να προτείνει να εφαρμόσει το άρθρο 151, διαφορετικά οι εν λόγω προτάσεις ψηφίσματος τίθενται σε ψηφοφορία χωρίς συζήτηση.

3.   Όταν, σε σχέση με παραδεκτή αναφορά, η επιτροπή προτίθεται να εκπονήσει σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 1 έκθεση πρωτοβουλίας που αφορά ειδικότερα την εφαρμογή ή ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή προτάσεις τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας, η αρμόδια για το συγκεκριμένο θέμα επιτροπή γνωμοδοτεί σύμφωνα με το άρθρο 53 και το άρθρο 54. Η επιτροπή κάνει δεκτές χωρίς ψηφοφορία προτάσεις που της διαβίβασε η αρμόδια για το συγκεκριμένο ζήτημα επιτροπή όταν οι εν λόγω προτάσεις αφορούν την εφαρμογή ή ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν η επιτροπή δεν αποδέχεται τις προτάσεις αυτές, η αρμόδια για το συγκεκριμένο θέμα επιτροπή μπορεί να τις υποβάλει απευθείας στην Ολομέλεια.

4.   Οι υπογράφοντες μπορούν να υποστηρίξουν ή να αποσύρουν την υποστήριξή τους σε σχέση με παραδεκτή αναφορά στην διαδικτυακή πύλη αναφορών. Η εν λόγω διαδικτυακή πύλη καθίσταται διαθέσιμη στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

5.   Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή της Επιτροπής, συγκεκριμένα ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή ή την τήρηση του δικαίου της Ένωσης, καθώς και την κοινοποίηση όλων των πληροφοριών και εγγράφων που έχουν σχέση με το αντικείμενο της αναφοράς. Εκπρόσωποι της Επιτροπής συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών.

6.   Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο να διαβιβάσει τη γνώμη της ή τη σύστασή της προς την Επιτροπή, το Συμβούλιο ή την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους για λήψη μέτρων ή απάντηση.

7.   Η επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα των εργασιών της και, εσφόσον κρίνεται σκόπιμο, σχετικά με τα μέτρα που έλαβε το Συμβούλιο ή η Επιτροπή σχετικά με τις αναφορές που τους διαβιβάσθηκαν από το Κοινοβούλιο.

Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση μιας παραδεκτής αναφοράς, αυτή κηρύσσεται περατωθείσα με απόφαση της επιτροπής.

8.   Ο αναφέρων ενημερώνεται για όλες τις σχετικές αποφάσεις που έλαβε η επιτροπή και για τους λόγους βάσει των οποίων ελήφθησαν αυτές.

9.   Μια αναφορά μπορεί να επανεξεταστεί με απόφαση της επιτροπής, εφόσον υποβληθούν στην επιτροπή νέα στοιχεία σχετικά με την αναφορά και εφόσον το ζητήσει ο αναφέρων.

10.   Η επιτροπή εγκρίνει με πλειοψηφία των μελών της κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία των αναφορών σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου