Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukordPDF
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - Veebruar 2019
EPUB 143kPDF 853k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

IX OSA : PETITSIOONID

Artikkel 216 : Petitsioonide läbivaatamine

1.   Petitsioonide eest vastutav komisjon käsitleb lubatavaks tunnistatud petitsioone oma tavapärase töö käigus korralisel koosolekul toimuval arutelul või kirjaliku menetluse teel. Petitsiooni esitajad võib kutsuda osalema komisjoni koosolekul, millel nende petitsiooni käsitletakse, ja petitsiooni esitaja võib ka ise kohalolekut taotleda. Petitsiooni esitajale sõna andmise üle otsustab koosoleku juhataja oma äranägemisel.

2.   Vastutav komisjon võib seoses lubatava petitsiooniga otsustada esitada parlamendile lühikese resolutsiooni ettepaneku, tingimusel et komisjonide esimeeste konverentsile antakse sellest eelnevalt teada ning esimeeste konverents ei esita selle kohta vastuväiteid. Resolutsiooni ettepanek lisatakse hiljemalt kaheksa nädalat pärast selle resolutsiooni ettepaneku komisjonis vastuvõtmist toimuva osaistungjärgu päevakorra projekti. See pannakse parlamendis ühele hääletusele. Esimeeste konverents võib teha ettepaneku kohaldada artiklit 151, vastasel juhul pannakse resolutsiooni ettepanek hääletusele ilma aruteluta.

3.   Kui vastutav komisjon kavatseb koostada artikli 52 lõike 1 alusel algatusraporti, milles käsitletakse lubatavaks tunnistatud petitsiooni ja eelkõige liidu õiguse kohaldamist või tõlgendamist või kehtiva õiguse kavandatavaid muudatusi, kaasatakse artiklite 53 ning 54 kohaselt valdkonna eest vastutav komisjon. Komisjon kiidab ilma hääletuseta heaks valdkonna eest vastutava komisjoni esitatud ettepanekud resolutsiooni ettepaneku nende osade kohta, mis käsitlevad liidu õiguse kohaldamist või tõlgendamist või kehtiva õiguse muutmist. Kui vastutav komisjon ei võta ettepanekuid vastu, võib valdkonna eest vastutav komisjon esitada need otse täiskogule.

4.   Allakirjutajad saavad avaldada lubatavaks tunnistatud petitsioonile toetust või toetusavaldusest loobuda petitsiooniportaali kaudu. Portaal tehakse kättesaadavaks Euroopa Parlamendi veebisaidil.

5.   Vastutav komisjon võib paluda Euroopa Komisjonilt abi, eelkõige liidu õiguse kohaldamise või selle järgimise täpsustamiseks ning petitsiooniga seotud teabe või dokumentide saamiseks. Euroopa Komisjoni esindajad kutsutakse osalema komisjoni koosolekutel.

6.   Vastutav komisjon võib paluda presidendil edastada komisjoni arvamus või soovitus meetmete võtmiseks või vastuse saamiseks Euroopa Komisjonile, nõukogule või asjaomase liikmesriigi ametiasutusele.

7.   Komisjon esitab parlamendile igal aastal raporti oma arutelude tulemustest ning asjakohasel juhul meetmetest, mida nõukogu või Euroopa Komisjon on parlamendi edastatud petitsioonide alusel võtnud.

Kui lubatavaks tunnistatud petitsiooni läbivaatamine on lõpetatud, kuulutatakse käsitlemine vastutava komisjoni otsusega lõppenuks.

8.   Petitsiooni esitajale antakse teada kõikidest komisjoni asjakohastest otsustest ja nende põhjendustest.

9.   Vastutav komisjon võib otsustada petitsiooni uuesti menetlusse võtta, kui komisjonile saavad teatavaks petitsiooni puudutavad uued olulised andmed ja kui petitsiooni esitaja seda taotleb.

10.   Vastutav komisjon võtab liikmete häälteenamusega ja kooskõlas kodukorra sätetega vastu petitsioonide käsitlemise suunised.

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2019Õigusalane teave