Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestysPDF
Kahdeksas vaalikausi - Helmikuu 2019
EPUB 149kPDF 868k
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA IX : VETOOMUKSET

216 artikla : Vetoomusten käsittely

1.   Käsiteltäväksi hyväksytyt vetoomukset käsitellään vetoomuksista vastaavan valiokunnan tavanomaisen työn yhteydessä joko keskustelemalla niistä sääntömääräisessä kokouksessa tai soveltamalla kirjallista menettelyä. Vetoomuksen esittäjiä voidaan kutsua valiokunnan kokoukseen, jossa heidän vetoomustaan käsitellään, tai he voivat pyytää saada olla kokouksessa läsnä. Puheenjohtaja myöntää vetoomusten esittäjille puheenvuoroja harkintansa mukaan.

2.   Valiokunta voi päättää antaa parlamentin käsiteltäväksi jo käsiteltäväksi hyväksyttyyn vetoomukseen liittyvän lyhyen päätöslauselmaesityksen edellyttäen, että asiasta ilmoitetaan ennalta valiokuntien puheenjohtajakokoukselle ja että puheenjohtajakokous ei sitä vastusta. Tällaiset päätöslauselmaesitykset otetaan esityslistaluonnokseen istuntojaksolle, joka pidetään viimeistään kahdeksan viikon kuluessa näiden päätöslauselmaesitysten hyväksymisestä valiokunnassa. Niistä äänestetään yhtenä kokonaisuutena. Puheenjohtajakokous voi ehdottaa, että sovelletaan 151 artiklaa, ja jos näin ei tehdä, näistä päätöslauselmaesityksistä äänestetään ilman keskustelua.

3.   Jos valiokunta aikoo laatia käsiteltäväksi hyväksyttyyn vetoomukseen liittyvän valiokunta-aloitteisen mietinnön 52 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja mietinnössä käsitellään erityisesti unionin oikeuden soveltamista tai tulkintaa tai jos siinä ehdotetaan muutoksia voimassa olevaan lainsäädäntöön, asiasisällöstä vastaava valiokunta osallistuu yhteistyöhön 53 ja 54 artiklan mukaisesti. Valiokunta hyväksyy ilman äänestystä päätöslauselmaesityksen osiksi ehdotukset, jotka se saa asiasisällöstä vastaavalta valiokunnalta, jos ehdotukset koskevat unionin oikeuden soveltamista tai tulkintaa taikka voimassa olevaan lainsäädäntöön tehtäviä muutoksia. Jos valiokunta ei hyväksy näitä ehdotuksia, asiasisällöstä vastaava valiokunta voi jättää ne suoraan täysistunnon käsiteltäväksi.

4.   Allekirjoittajat voivat tukea käsiteltäväksi hyväksyttyä vetoomusta tai perua tukensa vetoomusportaalin kautta. Vetoomusportaali on parlamentin verkkosivustolla.

5.   Valiokunta voi pyytää komissiolta apua etenkin unionin oikeuden soveltamista tai noudattamista koskevien kysymysten selvittämiseksi sekä kaikkien vetoomukseen liittyvien tietojen ja asiakirjojen saamiseksi. Komission edustajia kutsutaan valiokunnan kokouksiin.

6.   Valiokunta voi pyytää puhemiestä välittämään valiokunnan lausunnon tai suosituksen komissiolle, neuvostolle tai asianomaiselle jäsenvaltion viranomaiselle toimenpiteitä tai vastausta varten.

7.   Valiokunta tekee parlamentille vuosittain selkoa työnsä tuloksista ja tarpeen mukaan toimenpiteistä, joihin neuvosto tai komissio on ryhtynyt parlamentin niille lähettämien vetoomusten suhteen.

Kun käsiteltäväksi hyväksytty vetoomus on loppuun käsitelty, vetoomuksen käsittelyn todetaan päättyneen valiokunnan päätöksellä.

8.   Vetoomuksen esittäjälle ilmoitetaan kaikista valiokunnan tekemistä asiaa koskevista päätöksistä ja esitetään päätösten perustelut.

9.   Vetoomus voidaan ottaa uudelleen käsiteltäväksi valiokunnan päätöksellä, jos sen tietoon on tullut vetoomukseen liittyviä merkityksellisiä uusia tosiseikkoja ja vetoomuksen esittäjä niin pyytää.

10.   Valiokunta hyväksyy jäsentensä enemmistöllä vetoomusten käsittelyä koskevia ohjeita työjärjestyksen mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus