Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzataPDF
8. parlamenti ciklus - 2019. február
EPUB 155kPDF 990k
TARTALOM
FÜGGELÉK
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

IX. CÍM : PETÍCIÓK

216. cikk : A petíciók vizsgálata

1.   Az elfogadható petíciókat a petíciók tárgyában illetékes bizottság szokásos tevékenysége keretében megvizsgálja, rendes ülésen tartott vita, vagy írásbeli eljárás keretében. A petíció benyújtóit meg lehet hívni a bizottság üléseire, ha a petíciót megvitatják, illetve saját maguk is kérhetik részvételüket. A bizottság elnöke engedélyezheti a petíció benyújtóinak felszólalását.

2.   A bizottság határozhat úgy, hogy egy elfogadhatónak nyilvánított petícióról rövid állásfoglalási indítványt terjeszt a Parlament elé, feltéve, hogy erről előzetesen tájékoztatják a Bizottsági Elnökök Értekezletét és ez ellen az Elnökök Értekezlete nem emel kifogást. Ezen állásfoglalási indítványokat fel kell venni az azok bizottsági elfogadását követően legkésőbb nyolc héten belül sorra kerülő plenáris ülés napirendtervezetébe. Az állásfoglalási indítványokat egyetlen alkalommal történő szavazásra kell bocsátani. Az Elnökök Értekezlete javasolhatja a 151. cikk alkalmazását, ellenkező esetben az állásfoglalási indítványokat vita nélkül kell szavazásra bocsátani.

3.   Ha a bizottság az 52. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően saját kezdeményezésű jelentést szándékozik készíteni egy elfogadhatónak nyilvánított petícióról, amely különösen az uniós jog alkalmazásával vagy értelmezésével, illetve a hatályos jog javasolt módosításaival foglalkozik, a téma szerint illetékes bizottságot az 53. és az 54. cikkel összhangban be kell vonni a munkába. A bizottság szavazás nélkül fogadja el a téma szerint illetékes bizottságtól kapott, az állásfoglalási indítvány azon részeire irányuló javaslatokat, amelyek az uniós jog alkalmazásával vagy értelmezésével, illetve a hatályos jog javasolt módosításaival foglalkoznak. Ha a bizottság nem fogadja el e javaslatokat, a téma szerint illetékes bizottság közvetlenül előterjesztheti azokat a Parlamentnek.

4.   Az aláírók petíciós portálon támogatásukról biztosíthatnak egy elfogadhatónak nyilvánított petíciót vagy támogatásukat visszavonhatják. E portált a Parlament honlapján elérhetővé kell tenni.

5.   A bizottság felkérheti a Bizottságot, hogy nyújtson számára segítséget, különösen az uniós jog alkalmazásával és tiszteletben tartásával kapcsolatos részletes felvilágosítás, valamint a petíció tárgyával kapcsolatos valamennyi információ és dokumentum átadása révén. A Bizottság képviselőit meg kell hívni a bizottság üléseire.

6.   A bizottság kérheti, hogy az Elnök intézkedésre vagy válaszadásra továbbítsa véleményét vagy ajánlását a Bizottságnak, a Tanácsnak vagy az adott tagállami hatóságnak.

7.   A bizottság évente beszámol a Parlamentnek tanácskozásainak eredményéről, és adott esetben a Parlament által hozzá utalt petíciókkal kapcsolatban a Tanács vagy a Bizottság által hozott intézkedésekről.

Az elfogadható petíciót megvizsgálásának befejezését követően a bizottság döntése alapján lezártnak kell nyilvánítani.

8.   A petíció benyújtóját tájékoztatni kell a bizottság valamennyi vonatkozó határozatáról és azok indokairól.

9.   A bizottság határozata alapján újból meg lehet nyitni egy petíciót, amennyiben a petícióval kapcsolatban új releváns tények jutnak a tudomására és a petíció benyújtója ezt kéri.

10.   A bizottság – tagjainak többségével – útmutatást fogad el a petíciók eljárási szabályzatnak megfelelő kezelése érdekében.

Utolsó frissítés: 2019. május 22.Jogi nyilatkozat