Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta ReglamentsPDF
Parlamenta 8. sasaukums - 2019. gada februāris
EPUB 151kPDF 996k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

IX SADAĻA : LŪGUMRAKSTI

216. pants : Lūgumrakstu izskatīšana

1.   Par lūgumrakstiem atbildīgā komiteja pieņemamus lūgumrakstus izskata parastā kārtībā, vai nu apspriežoties kārtējā sanāksmē, vai arī izmantojot rakstisko procedūru. Lūgumrakstu iesniedzējus var uzaicināt piedalīties komitejas sanāksmē, ja tiek apspriesti viņu lūgumraksti, vai arī viņi var pieprasīt atļauju būt klāt sanāksmē. Sanāksmes vadītājs pieņem lēmumu par atļauju uzstāties lūgumrakstu iesniedzējiem.

2.   Komiteja var nolemt iesniegt Parlamentam īsu rezolūcijas priekšlikumu par lūgumrakstu, kas atzīts par pieņemamu, ja vien Komiteju priekšsēdētāju konference tiek iepriekš informēta un Priekšsēdētāju konference neiebilst. Šādus rezolūciju priekšlikumus iekļauj tās sesijas darba kārtības projektā, kura notiek ne vēlāk kā astoņas nedēļas pēc šo rezolūcijas priekšlikumu apstiprināšanas komitejā. Tos izvirza balsošanai vienā balsojumā. Priekšsēdētāju konference var ierosināt piemērot 151. pantu; pretējā gadījumā par minētajiem rezolūcijas priekšlikumiem balso, nerīkojot debates.

3.   Ja komiteja attiecībā uz pieņemamu lūgumrakstu ir paredzējusi saskaņā ar 52. panta 1. punktu sagatavot patstāvīgo ziņojumu  jo īpaši saistībā ar Savienības tiesību aktu piemērošanu vai interpretēšanu vai ierosinātajām izmaiņām spēkā esošajos tiesību aktos, par konkrēto jautājumu atbildīgo komiteju iesaista saskaņā ar 53. un 54. pantu. Komiteja bez balsošanas pieņem ierosinājumus, kas saņemti no komitejas, kura atbildīga par konkrēto jautājumu, lai iekļautu tos rezolūcijas priekšlikumā, ja minētie ierosinājumi attiecas uz Savienības tiesību aktu piemērošanu vai interpretēšanu vai spēkā esošo tiesību aktu grozīšanu. Ja komiteja nepieņem šādus ierosinājumus, par konkrēto jautājumu atbildīgā komiteja var tos iesniegt tieši Parlamentam.

4.   Parakstītāji  var  izteikt  vai  atsaukt  atbalstu  pieņemamam  lūgumrakstam  Lūgumrakstu portālā. Minētais portāls ir pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

5.   Komiteja var prasīt, lai Komisija tai palīdz, it īpaši sniedzot skaidrojumus par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu vai atbilstību tiem, kā arī sniedzot visu informāciju vai dokumentus saistībā ar lūgumrakstu. Komisijas pārstāvjus aicina piedalīties komitejas sanāksmēs.

6.   Komiteja  var  prasīt,  lai  Parlamenta  priekšsēdētājs  nosūta  tās  atzinumu  vai  ieteikumuKomisijai, Padomei vai attiecīgajai dalībvalsts iestādei un aicina to rīkoties vai sniegt atbildi.

7.   Komiteja katru gadu ziņo Parlamentam par apspriežu rezultātiem un attiecīgā gadījumā par pasākumiem, ko Padome vai Komisija veikusi saistībā ar Parlamenta nosūtītajiem lūgumrakstiem.

Kad pieņemama lūgumraksta izskatīšana ir pabeigta, ar komitejas lēmumu to paziņo par slēgtu.

8.   Lūgumraksta iesniedzējam paziņo visus attiecīgos komitejas pieņemtos lēmumus un šo lēmumu pamatojumus.

9.   Ar komitejas lēmumu lūgumrakstu var izskatīt atkārtoti, ja tai ir iesniegti ar lūgumrakstu saistīti būtiski jauni fakti un ja to pieprasa lūgumraksta iesniedzējs.

10.   Komiteja ar tās locekļu balsu vairākumu pieņem pamatnostādnes lūgumrakstu izskatīšanai saskaņā ar šiem noteikumiem.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. maijsJuridisks paziņojums