Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees ParlementPDF
Achtste zittingsperiode - Februari 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL IX : VERZOEKSCHRIFTEN

Artikel 216 : Behandeling van verzoekschriften

1.   Ontvankelijke verzoekschriften worden door de voor verzoekschriften bevoegde commissie behandeld in het kader van haar normale werkzaamheden, in een debat tijdens een gewone vergadering dan wel middels een schriftelijke procedure. Indieners kunnen worden uitgenodigd of kunnen verzoeken om deel te nemen aan de vergaderingen van de commissie waarop hun verzoekschrift zal worden besproken. De voorzitter bepaalt of de indieners het woord mogen voeren.

2.   De commissie kan besluiten om over een ontvankelijk verklaard verzoekschrift een beknopte ontwerpresolutie aan het Parlement voor te leggen, mits de Conferentie van commissievoorzitters hierover op voorhand wordt geïnformeerd en de Conferentie van voorzitters hiertegen geen bezwaar maakt. Deze ontwerpresoluties worden ingeschreven op de ontwerpagenda van de vergaderperiode die uiterlijk acht weken na goedkeuring van die ontwerpresoluties in de commissie wordt gehouden. Zij worden bij een enkele stemming in stemming gebracht. De Conferentie van voorzitters kan voorstellen artikel 151 toe te passen en bij ontstentenis daarvan worden die ontwerpresoluties zonder debat in stemming gebracht.

3.   Indien de commissie voornemens is over een ontvankelijk verzoekschrift een initiatiefverslag overeenkomstig artikel 52, lid 1, op te stellen en het verslag met name betrekking heeft op de toepassing of interpretatie van het Unierecht of op voorstellen tot wijziging van bestaand recht, wordt de ter zake bevoegde commissie overeenkomstig artikel 53 en artikel 54 als medeverantwoordelijke commissie aangewezen. De commissie aanvaardt zonder te stemmen suggesties van de ter zake bevoegde commissie voor onderdelen van de ontwerpresolutie wanneer die suggesties betrekking hebben op de toepassing of interpretatie van het Unierecht of op wijzigingen van bestaand recht. Indien de commissie dergelijke suggesties niet aanvaardt, kan de ter zake bevoegde commissie deze rechtstreeks ter plenaire vergadering indienen.

4.   Ondertekenaars kunnen hun handtekening plaatsen onder een ontvankelijk verklaard verzoekschrift op het verzoekschriftenportaal. Dit portaal beschikbaar wordt gesteld op de website van het Parlement, of kunnen aangeven dat zij hun steun voor een verzoekschrift intrekken.

5.   De commissie kan de Commissie verzoeken haar bij te staan, met name door nadere informatie met betrekking tot de toepassing of de naleving van het Unierecht dan wel alle voor het verzoekschrift relevante inlichtingen of documenten te verstrekken. Vertegenwoordigers van de Commissie wordt verzocht aan de vergaderingen van de commissie deel te nemen.

6.   De commissie kan de Voorzitter verzoeken haar advies of aanbeveling voor verdere actie of met het oog op een antwoord toe te zenden aan de Commissie, de Raad of de betrokken nationale autoriteiten.

7.   De commissie dient jaarlijks een verslag in bij het Parlement over de resultaten van haar beraadslagingen en, indien passend, over de maatregelen die de Raad en de Commissie hebben genomen naar aanleiding van door het Parlement naar hen verwezen verzoekschriften.

Is de behandeling van een ontvankelijk verzoekschrift afgerond, dan wordt de behandeling voor gesloten verklaard bij besluit van de commissie.

8.   De indiener wordt op de hoogte gesteld van alle relevante besluiten van de commissie en de daaraan ten grondslag liggende redenen.

9.   Bij besluit van de commissie kan de behandeling van een verzoekschrift worden heropend indien relevante nieuwe feiten die verband houden met het verzoekschrift onder haar aandacht zijn gebracht en de indiener daarom verzoekt.

10.   De commissie stelt bij meerderheid van haar leden richtsnoeren vast voor de behandeling van verzoekschriften overeenkomstig dit Reglement.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling