Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordningPDF
Åttonde valperioden - Februari 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING IX : FRAMSTÄLLNINGAR

Artikel 216 : Prövning av framställningar

1.   Tillåtliga framställningar ska behandlas av utskottet med ansvar för framställningar inom ramen för dess normala verksamhet, antingen genom diskussion vid ett ordinarie sammanträde eller genom ett skriftligt förfarande. Framställarna får inbjudas att delta i utskottets sammanträden om deras framställning ska diskuteras och kan också begära att få närvara. Ordföranden ska avgöra om framställarna får ta till orda.

2.   Utskottet får besluta att med avseende på en tillåtlig framställning lägga fram ett kortfattat resolutionsförslag för parlamentet, under förutsättning att utskottsordförandekonferensen informeras på förhand och talmanskonferensen inte har några invändningar. Sådana resolutionsförslag ska tas upp på föredragningslistan för en sammanträdesperiod som hålls senast åtta veckor efter det att dessa resolutionsförslag antagits av utskottet. De ska läggas fram för en enda omröstning. Talmanskonferensen får föreslå att artikel 151 tillämpas. Resolutionsförslagen ska annars gå till omröstning utan debatt.

3.   Om utskottet med avseende på en tillåtlig framställning avser att utarbeta ett initiativbetänkande enligt artikel 52.1 som särskilt  rör tillämpningen eller tolkningen av unionsrätten, eller föreslagna ändringar till befintlig lagstiftning, ska utskottet med ansvar för ärendefrågan associeras i enlighet med artiklarna 53 och 54. Utskottet ska utan omröstning godkänna förslag som gäller delar av resolutionsförslaget och som mottagits från utskottet med ansvar för ärendefrågan, när dessa förslag rör tillämpningen eller tolkningen av unionsrätten eller ändringar till befintlig lagstiftning. Om utskottet inte godkänner förslagen får det utskott som är ansvarigt för ämnet lägga fram dem direkt för plenum.

4.   Undertecknare får stödja, eller dra tillbaka sitt stöd från, en tillåtlig framställning på framställningsportalen. Den portalen ska finnas tillgänglig på Europaparlamentets webbplats.

5.   Utskottet får uppmana kommissionen att bistå utskottet, särskilt med närmare uppgifter om tillämpningen av eller respekten för unionsrätten, liksom med upplysningar av alla slag och handlingar som rör frågan för framställningen. Kommissionens företrädare ska uppmanas att delta i utskottets sammanträden.

6.   Utskottet får uppmana talmannen att vidarebefordra utskottets yttrande eller rekommendation till kommissionen, rådet eller till den berörda myndigheten i medlemsstaten, med begäran om åtgärd eller svar.

7.   Utskottet ska årligen rapportera till parlamentet om resultatet av sina överläggningar och, i förekommande fall, om åtgärder som rådet eller kommissionen vidtagit beträffande framställningar som parlamentet vidarebefordrat till dem.

När behandlingen av en tillåtlig framställning har slutförts ska ärendet betraktas som avslutat genom beslut av utskottet.

8.   Framställaren ska underrättas om alla relevanta beslut som utskottet fattat och om skälen till dessa.

9.   En framställning får öppnas på nytt efter beslut av utskottet, om det uppmärksammats på relevanta nya sakförhållanden i samband med framställningen och om framställaren så begär.

10.   Utskottet ska med en majoritet av sina medlemmar anta riktlinjer för behandlingen av framställningar i enlighet med denna arbetsordning.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande