Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ IX : ПЕТИЦИИ

Член 217 : Публичност на петициите

1.   Петициите, вписани в регистъра по член 215, параграф 9, както и по-важните решения във връзка с процедурата по тяхното разглеждане, се обявяват на пленарно заседание. Тези съобщения се включват в протоколите от заседанието.

2.   Заглавието и резюмето на текста на петициите, вписани в регистъра, заедно с текстовете на становищата и най-важните решения, взети във връзка с разглеждането на петициите, се предоставят на разположение на обществеността на портала за петиции на уебсайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация