Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

XII ANTRAŠTINĖ DALIS : SU EUROPOS POLITINĖMIS PARTIJOMIS IR EUROPOS POLITINIAIS FONDAIS SUSIJĘ ĮGALIOJIMAI

224 straipsnis : Biuro įgaliojimai (Išbraukta.) (1)

1.   Biuras sprendžia dėl visų Europos politinių partijų pateiktų prašymų gauti finansavimą, taip pat dėl asignavimų paskirstymo juos gaunančioms partijoms. Jis sudaro asignavimų gavėjų ir paskirstytų sumų sąrašą.

2.   Biuras sprendžia dėl finansavimo sustabdymo ar sumažinimo bei dėl netinkamai išmokėtų sumų grąžinimo.

3.   Pasibaigus biudžetiniams metams, Biuras patvirtina politinės partijos, kuriai skirtas finansavimas, galutines veiklos bei finansines ataskaitas.

4.   Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2004/2003 nustatytas sąlygas, Europos politinėms partijoms Biuras gali suteikti techninę paramą, remdamasis jų pasiūlymais. Kai kurių rūšių sprendimų suteikti techninę paramą priėmimą Biuras gali deleguoti generaliniam sekretoriui.

5.   Visais ankstesnėse šio straipsnio dalyse minėtais atvejais, Biuras veikia remdamasis generalinio sekretoriaus pasiūlymu. Išskyrus 1 ir 4 dalyse numatytus atvejus, Biuras, prieš priimdamas sprendimą, išklauso atitinkamos politinės partijos atstovus. Biuras visuomet gali konsultuotis su Pirmininkų sueiga.

6.   Kai, po patikrinimo, Parlamentas nustato, kad Europos politinė partija nebesilaiko laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei teisinės valstybės principų, Biuras nusprendžia nebeskirti finansavimo šiai politinei partijai.

(1) 224 straipsnio tekstas toliau taikomas aktams ir įsipareigojimams, susijusiems su Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų finansavimu 2014, 2015, 2016 ir 2017 biudžetiniais metais, kuriais pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 40 straipsnį ir toliau taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių. Žr. taip pat 223a ir 225 straipsnių išnašas.
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas