Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

XIII ANTRAŠTINĖ DALIS : DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR KEITIMAS

226 straipsnis : Darbo tvarkos taisyklių taikymas

1.   Kilus abejonėms dėl šių Darbo tvarkos taisyklių taikymo ar aiškinimo, Parlamento pirmininkas gali perduoti šį klausimą nagrinėti atsakingam komitetui.

Tai gali daryti ir komitetų pirmininkai, jei tokių abejonių kyla atliekant komiteto darbą ir jei jos su šiuo darbu susijusios.

2.   Komitetas nusprendžia, ar būtina pasiūlyti Darbo tvarkos taisyklių pakeitimą. Jei taip, jis veikia pagal 227 straipsnį.

3.   Jei komitetas nusprendžia, kad pakanka pateikti galiojančių Darbo tvarkos taisyklių išaiškinimą, savo išaiškinimą jis perduoda Parlamento pirmininkui ir šis apie tai praneša Parlamentui kitos mėnesinės sesijos metu.

4.   Jei frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprieštarauja atsakingo komiteto pateiktam išaiškinimui per 24 valandas nuo jo paskelbimo, klausimas teikiamas balsuoti Parlamentui. Parlamentas tekstą patvirtina balsavusiųjų dauguma, dalyvaujant bent vienai trečiajai Parlamento narių. Jei siūlomas tekstas atmetamas, klausimo svarstymas grąžinamas komitetui.

5.   Išaiškinimai, dėl kurių nepareikšti prieštaravimai, taip pat Parlamento patvirtinti išaiškinimai parašomi kursyvu ir pateikiami kaip pastabos prie Darbo tvarkos taisyklių atitinkamo straipsnio ar straipsnių.

6.   Šie išaiškinimai yra atitinkamų straipsnių taikymo ir aiškinimo ateityje precedentas.

7.   Darbo tvarkos taisykles ir jų išaiškinimus reguliariai peržiūri atsakingas komitetas.

8.   Kai Parlamento narių skaičius pasikeičia, visų pirma dėl Europos Sąjungos plėtros, tai konkretus Parlamento narių skaičius, kuriam šiomis Darbo tvarkos taisyklėmis suteikiamos tam tikros teisės, automatiškai pakeičiamas kitu sveikuoju skaičiumi, atspindinčiu tą patį visų Parlamento narių procentą.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas