Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II PIELIKUMS : EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTU PIENĀCĪGAS RĪCĪBAS KODEKSS, KAS JĀIEVĒRO PIENĀKUMU IZPILDĒ

1.   Pildot savus pienākumus, Eiropas Parlamenta deputāti pret ikvienu, kas strādā Eiropas Parlamentā, izturas ar cieņu, pieklājīgi un bez aizspriedumiem vai diskriminācijas.

2.   Pildot savus pienākumus, deputāti rīkojas profesionāli un attiecībās ar darbiniekiem jo īpaši atturas no degradējošiem, aizskarošiem, aizvainojošiem, uzbrūkošiem vai diskriminējošiem izteikumiem vai citām darbībām, kas ir neētiskas, pazemojošas vai nelikumīgas.

3.   Deputāti ar savu rīcību nedrīkst kūdīt vai mudināt darbiniekus pārkāpt, apiet vai neievērot spēkā esošos tiesību aktus, Parlamenta iekšējos noteikumus vai šo kodeksu, nedz arī pieļaut, ka šādi rīkojas to atbildībā esošie darbinieki.

4.   Lai nodrošinātu efektīvu Eiropas Parlamenta darbību, deputāti, ievērojot atbilstīgu diskrētumu, cenšas nodrošināt, ka jebkādas domstarpības vai konflikti, kuros iesaistīti to atbildībā esošie darbinieki, tiek atrisināti bez kavēšanās, taisnīgi un efektīvi.

5.   Vajadzības gadījumā deputāti ātri un pilnībā sadarbojas saskaņā ar spēkā esošajām procedūrām, kuru mērķis ir pārvaldīt konfliktu vai psiholoģiski vai seksuāli aizskarošas izturēšanās situācijas, tostarp nekavējoties reaģējot uz visām apsūdzībām par aizskarošu izturēšanos. Deputātiem būtu jāpiedalās viņiem paredzētās specializētās mācībās par konfliktu un aizskarošas izturēšanās novēršanu darbavietā un par labu biroja vadību.

6.   Deputāti paraksta deklarāciju, apliecinot savu apņemšanos ievērot šo kodeksu. Visas deklarācijas, gan parakstītas, gan neparakstītas, tiek publicētas Parlamenta tīmekļa vietnē.

7.   Deputātus, kuri nav parakstījuši deklarāciju attiecībā uz šo kodeksu, nevar ievēlēt amatā Parlamentā vai tā struktūrvienībās un iecelt par referentu, un tie nevar būt oficiālu delegāciju locekļi vai piedalīties iestāžu sarunās.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums