Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

IV PIELIKUMS : PAMATNOSTĀDNES UN VISPĀRĒJIE KRITĒRIJI, KAS JĀIEVĒRO, IZRAUGOTIES TĒMAS IEKĻAUŠANAI DARBA KĀRTĪBĀ DEBATĒM PAR CILVĒKTIESĪBU, DEMOKRĀTIJAS UN TIESISKUMA PRINCIPU PĀRKĀPUMIEM SASKAŅĀ AR 144. PANTU

Pamatprincipi

1.   Rezolūcijas priekšlikums, kurš vērsts uz to, lai Parlaments balsojot varētu Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām darīt zināmu savu attieksmi pret paredzamu notikumu, pirms tas ir noticis, ir prioritārs, ja vienīgā Eiropas Parlamenta sesija, kad balsošana var notikt laikus, ir pašreizējā sesija.

2.   Rezolūcijas priekšlikumi nedrīkst būt garāki par piecsimt 500 vārdiem.

3.   Jautājumi, kas ietilpst Līgumos noteiktajās Eiropas Savienības kompetenču jomās, jāuzskata par prioritāriem, ja tie ir īpaši svarīgi.

4.   Izraudzīto jautājumu skaitam nevajadzētu pārsniegt trīs jautājumus, ieskaitot apakšpunktus, lai debates varētu notikt atbilstoši to svarīgumam.

Piemērošanas noteikumi

5.   Pamatprincipus, kurus ievēro, izraugoties jautājumus iekļaušanai darba kārtībā debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem, dara zināmus Parlamentam un politiskajām grupām.

Uzstāšanās ilguma ierobežošana un sadale

6.   Lai labāk izmantotu atvēlēto laiku, Parlamenta priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar politisko grupu priekšsēdētājiem vienojas ar Padomi un Komisiju par šo abu iestāžu iespējamā uzstāšanās ilguma noteikšanu debatēs par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem.

Termiņš grozījumu iesniegšanai

7.   Iesniegšanas termiņu rezolūcijas priekšlikumu grozījumiem nosaka tādu, lai deputāti un politiskās grupas varētu šos grozījumus pienācīgi izskatīt laikā starp iepriekšminēto grozījumu tekstu izdalīšanu oficiālajās valodās un debatēm par rezolūciju priekšlikumiem.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums