Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - heinäkuu 2019
EPUB 142kPDF 927k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

LIITE V : VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISPÄÄTÖSTEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

1 artikla : Asiakirjat

1.   Seuraavat asiakirjat painetaan ja jaetaan:

a)   komission antama tulo- ja menoselvitys, varainhoitoselvitys ja tase,

b)   tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus ja erityiskertomukset sekä niihin liittyvät toimielinten vastaukset,

c)   tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antama tarkastuslausuma tilien luotettavuudesta sekä niiden perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta,

d)   neuvoston suositus.

2.   Nämä asiakirjat lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. Valiokunnat, joita asia koskee, voivat antaa lausunnon.

3.   Jos muut valiokunnat haluavat antaa asiasta lausunnon, puhemies asettaa määräajan, jonka kuluessa lausunto on toimitettava asiasta vastaavalle valiokunnalle.

2 artikla : Mietinnön käsittely

1.   Parlamentti käsittelee asiasta vastaavan valiokunnan laatiman mietinnön vastuuvapaudesta tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen hyväksymistä seuraavan vuoden 30. päivään huhtikuuta mennessä varainhoitoasetuksen mukaisesti.

2.   Tarkistuksia ja äänestyksiä koskevia työjärjestyksen artikloita sovelletaan, jollei tässä liitteessä toisin määrätä.

3 artikla : Mietinnön sisältö

1.   Asiasta vastaavan valiokunnan mietintö vastuuvapaudesta sisältää

a)   päätösehdotuksen vastuuvapauden myöntämisestä tai vastuuvapauspäätöksen lykkäämisestä (äänestys huhtikuun täysistunnossa) tai päätösehdotuksen vastuuvapauden myöntämisestä tai epäämisestä (äänestys lokakuun täysistunnossa),

b)   päätösehdotuksen, joka päättää unionin kaikkien tulojen, menojen, varojen ja velkojen tilit,

c)   päätöslauselmaesityksen, joka sisältää a alakohdassa tarkoitettuun päätösehdotukseen liittyvät huomautukset; päätöslauselmaesitykseen sisältyy sekä arvio komission budjettihallinnosta varainhoitovuoden aikana että huomioita menojen toteutuksesta tulevaisuudessa,

d)   liitteenä luettelon komissiolta saaduista asiakirjoista sekä siltä pyydetyistä asiakirjoista, joita ei ole saatu,

e)   asianomaisten valiokuntien lausunnot.

2.   Jos asiasta vastaava valiokunta ehdottaa vastuuvapauspäätöksen lykkäämistä, asiaa koskevassa päätöslauselmaesityksessä on mainittava erityisesti myös

a)   lykkäämisen syyt,

b)   komissiolta odotettavat jatkotoimet sekä niiden määräajat,

c)   asiakirjat, jotka parlamentti tarvitsee voidakseen tehdä perustellun päätöksen.

4 artikla  : Käsittely ja äänestykset parlamentissa

1.   Asiasta vastaavan valiokunnan mietintö vastuuvapaudesta otetaan sen jättämistä seuraavan istuntojakson esityslistalle.

2.   Tarkistuksia voidaan jättää vain 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti esitettyyn päätöslauselmaesitykseen.

3.   Päätösehdotuksista ja päätöslauselmaesityksestä äänestetään 3 artiklassa esitetyssä järjestyksessä, ellei 5 artiklassa muuta edellytetä.

4.   Parlamentti tekee päätöksen annettujen äänten enemmistöllä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 231 artiklan mukaisesti.

5 artikla : Erilaiset menettelyt

1.   Huhtikuun täysistuntoäänestys

Menettelyn ensimmäisessä vaiheessa vastuuvapautta koskevassa mietinnössä ehdotetaan joko vastuuvapauden myöntämistä tai vastuuvapauspäätöksen lykkäämistä.

a) Jos vastuuvapauden myöntämistä koskeva ehdotus saa enemmistön, vastuuvapaus myönnetään. Tällöin myös tilit päätetään.

Jos vastuuvapauden myöntämistä koskeva ehdotus ei saa enemmistöä, vastuuvapauspäätöstä katsotaan lykätyn ja asiasta vastaava valiokunta esittää kuuden kuukauden kuluessa uuden mietinnön, johon sisältyy uusi ehdotus vastuuvapauden myöntämisestä tai epäämisestä.

b) Jos vastuuvapauspäätöksen lykkäämistä koskeva ehdotus hyväksytään, asiasta vastaava valiokunta esittää kuuden kuukauden kuluessa uuden mietinnön, johon sisältyy uusi ehdotus vastuuvapauden myöntämisestä tai epäämisestä. Tässä tapauksessa myös tilien päättämistä lykätään ja sitä ehdotetaan uudestaan uudessa mietinnössä.

Jos vastuuvapauspäätöksen lykkäämistä koskeva ehdotus ei saa enemmistöä, vastuuvapaus katsotaan myönnetyksi. Tällöin päätös merkitsee myös tilien päättämistä. Päätöslauselmaesityksestä voidaan silti äänestää.

2.   Lokakuun täysistuntoäänestys

Menettelyn toisessa vaiheessa vastuuvapausmietinnössä ehdotetaan joko vastuuvapauden myöntämistä tai epäämistä.

a) Jos vastuuvapauden myöntämistä koskeva ehdotus saa enemmistön, vastuuvapaus myönnetään. Tällöin myös tilit päätetään.

Jos vastuuvapauden myöntämistä koskeva ehdotus ei saa enemmistöä, vastuuvapaus katsotaan evätyksi. Muodollinen ehdotus kyseisen vuoden tilien päättämisestä esitetään myöhemmällä istuntojaksolla, jolloin myös komissiolta pyydetään selvitys asiasta.

b) Jos vastuuvapauden epäämistä koskeva ehdotus saa enemmistön, muodollinen esitys kyseisen vuoden tilien päättämisestä esitetään myöhemmällä istuntojaksolla, jolloin myös komissiolta pyydetään selvitys asiasta.

Jos vastuuvapauden epäämistä koskeva ehdotus ei saa enemmistöä, vastuuvapaus katsotaan myönnetyksi. Tällöin päätös merkitsee myös tilien päättämistä. Päätöslauselmaesityksestä voidaan silti äänestää.

3.   Jos päätöslauselmaesitys tai ehdotus tilien päättämisestä sisältää määräyksiä, jotka ovat ristiriidassa vastuuvapautta koskevan parlamentin äänestyksen tuloksen kanssa, puhemies voi asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajaa kuultuaan lykätä kyseistä äänestystä ja asettaa uuden määräajan tarkistusten jättämiselle.

6 artikla : Vastuuvapautta koskevien päätösten täytäntöönpano

1.   Puhemies toimittaa kaikki parlamentin 3 artiklan mukaisesti hyväksymät päätökset ja päätöslauselmat komissiolle ja kaikille muille toimielimille. Puhemies huolehtii niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisen lehden sarjassa, jossa julkaistaan lainsäädäntöön kuuluvat säädökset.

2.   Vähintään kerran vuodessa asiasta vastaava valiokunta antaa parlamentille selvityksen toimenpiteistä, joihin toimielimet ovat ryhtyneet vastuuvapauden myöntämispäätöksiin liittyvien huomautusten ja parlamentin päätöslauselmiin sisältyvien, menojen täytäntöönpanoa koskevien huomautusten johdosta.

3.   Puhemies voi parlamentin puolesta, talousarvion valvonnasta vastaavan valiokunnan mietinnön perusteella ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 265 artiklan mukaisesti nostaa Euroopan unionin tuomioistuimessa kanteen asianomaista toimielintä vastaan niiden velvollisuuksien laiminlyönnistä, jotka aiheutuvat vastuuvapautta koskevaan päätökseen tai menojen toteutusta koskeviin muihin päätöslauselmiin liittyvistä huomautuksista.

Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus