Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

V PIELIKUMS : PROCEDŪRA, KAS JĀPIEMĒRO, LAI IZSKATĪTU UN PIEŅEMTU LĒMUMUS PAR BUDŽETA IZPILDES APSTIPRINĀŠANU

1. pants : Dokumenti

1.   Drukā un izdala šādus dokumentus:

a)   Komisijas iesniegto ieņēmumu un izdevumu pārskatu, finanšu pārvaldības analīzi un bilanci;

b)   Revīzijas palātas gada pārskatus un atsevišķos ziņojumus kopā ar iestāžu sniegtajām atbildēm;

c)   deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par notikušo darījumu likumību un pareizību, ko ir iesniegusi Revīzijas palāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu;

d)   Padomes ieteikumu.

2.   Šos dokumentus nodod atbildīgajai komitejai. Ikviena attiecīgā komiteja var sniegt atzinumu.

3.   Parlamenta priekšsēdētājs nosaka termiņu, kurā komitejām, kas vēlas sniegt atzinumu, tas jādara zināms atbildīgajai komitejai.

2. pants : Ziņojuma izskatīšana

1.   Parlaments izskata atbildīgās komitejas ziņojumu par budžeta izpildes apstiprināšanu vēlākais līdz nākamā gada 30. aprīlim pēc Revīzijas palātas gada pārskata pieņemšanas, kā to nosaka Finanšu regula.

2.   Ja šajā pielikumā nav noteikts citādi, piemēro tos Reglamenta pantus, kas attiecas uz grozījumiem un balsošanu.

3. pants : Ziņojuma saturs

1.   Atbildīgās komitejas sagatavotajā ziņojumā par budžeta izpildes apstiprināšanu iekļauj:

a)   lēmuma priekšlikumu par budžeta izpildes apstiprināšanu vai par šāda lēmuma pieņemšanas atlikšanu (par to balso aprīļa sesijā), vai lēmuma priekšlikumu par budžeta izpildes apstiprināšanu vai neapstiprināšanu (par to balso oktobra sesijā);

b)   lēmuma priekšlikumu slēgt visu Eiropas Savienības ieņēmumu un izdevumu, kā arī aktīvu un pasīvu kontus;

c)   rezolūcijas priekšlikumu un apsvērumus, kas iesniegti kopā ar a) apakšpunktā minēto lēmuma priekšlikumu, kurš ietver novērtējumu par to, kā finanšu gadā Komisija ir pārvaldījusi budžetu, un apsvērumus par izdevumu izpildi nākotnē;

d)   pielikumā — no Komisijas saņemto dokumentu un prasīto, bet nesaņemto dokumentu sarakstu;

e)   attiecīgo komiteju atzinumus.

2.   Ja atbildīgā komiteja ierosina atlikt lēmuma pieņemšanu par budžeta izpildes apstiprināšanu, attiecīgajā rezolūcijas priekšlikumā cita starpā norāda:

a)   atlikšanas iemeslus;

b)   turpmākās darbības, kuras Komisijai būtu jāveic, un to termiņus;

c)   dokumentus, kas Parlamentam vajadzīgi, lai tas varētu pieņemt pamatotu lēmumu.

4. pants : Izskatīšana Parlamentā un balsošana

1.   Visus par budžeta izpildes apstiprināšanu atbildīgās komitejas ziņojumus iekļauj darba kārtībā pirmajā sesijā pēc to iesniegšanas.

2.   Ir pieņemami tikai tie rezolūcijas priekšlikuma grozījumi, kuri ir iesniegti saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

3.   Par lēmuma priekšlikumiem un rezolūcijas priekšlikumiem balso saskaņā ar 3. pantā noteikto kārtību, ja 5. pantā nav noteikta cita kārtība.

4.   Parlaments pieņem lēmumu ar nodoto balsu vairākumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 231. pantu.

5. pants : Procedūras varianti

1.   Balsošana aprīļa sesijā

Pirmajā posmā ziņojumā par budžeta izpildi ierosina to apstiprināt vai lēmuma pieņemšanu atlikt.

a) Ja priekšlikumu apstiprināt budžeta izpildi pieņem ar balsu vairākumu, budžeta izpilde ir apstiprināta. Tas nozīmē arī pārskatu apstiprināšanu.

Ja priekšlikums apstiprināt budžeta izpildi nesaņem balsu vairākumu, uzskata, ka šo lēmumu atliek, un atbildīgā komiteja sešu mēnešu laikā iesniedz jaunu ziņojumu ar jaunu priekšlikumu apstiprināt vai neapstiprināt budžeta izpildi.

b) Ja pieņem priekšlikumu atlikt lēmumu par budžeta izpildes apstiprināšanu, atbildīgā komiteja sešu mēnešu laikā iesniedz jaunu ziņojumu ar jaunu priekšlikumu apstiprināt vai neapstiprināt budžeta izpildi. Šādā gadījumā atliek arī pārskatu apstiprināšanu, un to no jauna ierosina kopā ar jauno ziņojumu.

Ja priekšlikums atlikt lēmuma pieņemšanu par budžeta izpildi nesaņem balsu vairākumu, uzskata, ka budžeta izpilde ir apstiprināta. Šādā gadījumā arī apstiprina pārskatus. Tomēr rezolūcijas priekšlikumu var izvirzīt balsošanai.

2.   Balsošana oktobra sesijā

Otrajā posmā ziņojumā par budžeta izpildi ierosina to apstiprināt vai neapstiprināt.

a) Ja priekšlikumu apstiprināt budžeta izpildi pieņem ar balsu vairākumu, budžeta izpilde ir apstiprināta. Tas nozīmē arī pārskatu apstiprināšanu.

Ja priekšlikumu apstiprināt budžeta izpildi nepieņem ar balsu vairākumu, budžeta izpildi neapstiprina. Oficiālu priekšlikumu apstiprināt attiecīgā finanšu gada pārskatus iesniedz nākamajā sesijā, uz kuru uzaicina Komisiju sniegt paziņojumu.

b) Ja priekšlikumu neapstiprināt budžeta izpildi pieņem ar balsu vairākumu, oficiālu priekšlikumu apstiprināt attiecīgā finanšu gada pārskatus iesniedz nākamajā sesijā, uz kuru uzaicina Komisiju sniegt paziņojumu.

Ja priekšlikums neapstiprināt budžeta izpildi nesaņem balsu vairākumu, uzskata, ka budžeta izpilde ir apstiprināta. Šādā gadījumā arī apstiprina pārskatus. Tomēr rezolūcijas priekšlikumu var izvirzīt balsošanai.

3.   Ja rezolūcijas priekšlikumā vai priekšlikumā par pārskatu apstiprināšanu ir noteikumi, kuri ir pretrunā Parlamenta balsojumam par budžeta izpildes apstiprināšanu, pēc apspriešanās ar atbildīgās komitejas priekšsēdētāju Parlamenta priekšsēdētājs var balsošanu atlikt un noteikt jaunu termiņu grozījumu iesniegšanai.

6. pants : To lēmumu piemērošana, kas attiecas uz budžeta izpildes apstiprināšanu

1.   Parlamenta priekšsēdētājs nosūta Komisijai un pārējām iestādēm visus Parlamenta lēmumus un rezolūcijas, kas pieņemtas saskaņā ar 3. pantu. Viņš nodrošina to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstneša sērijā “Tiesību akti”.

2.   Atbildīgā komiteja vismaz vienu reizi gadā iesniedz Parlamentam ziņojumu par pasākumiem, ko iestādes veikušas saistībā ar konstatējumiem, kuri saņemti kopā ar lēmumu apstiprināt budžeta izpildi, un citiem konstatējumiem, kuri ietverti Parlamenta rezolūcijās par izdevumu izpildi.

3.   Parlamenta priekšsēdētājs, rīkojoties Parlamenta vārdā un pamatojoties uz tās komitejas ziņojumu, kas ir atbildīga par budžeta kontroli, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 265. pantu var iesniegt prasību pret attiecīgo iestādi Eiropas Savienības Tiesā par to pienākumu nepildīšanu, kuri noteikti konstatējumos, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu vai citām rezolūcijām par izdevumu izpildi.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums