Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 9-a - iulie 2019
EPUB 148kPDF 1346k
CUPRINS
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

ANEXA V : PROCEDURA CARE SE APLICĂ PENTRU EXAMINAREA ŞI ADOPTAREA DECIZIILOR PRIVIND ACORDAREA DESCĂRCĂRII DE GESTIUNE

Articolul 1 : Documente

(1)   Se tipăresc şi se distribuie:

(a)   contul de venituri şi cheltuieli, analiza gestiunii financiare şi bilanţul financiar furnizate de Comisie;

(b)   raportul anual şi rapoartele speciale ale Curţii de Conturi, însoţite de răspunsurile instituţiilor;

(c)   declaraţia de asigurare privind fiabilitatea conturilor, precum şi legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente, furnizată de Curtea de Conturi în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

(d)   recomandarea Consiliului.

(2)   Aceste documente se trimit comisiei competente. Orice comisie interesată poate emite un aviz.

(3)   Preşedintele stabileşte termenul până la care comisiile care intenţionează să emită un aviz trebuie să-l comunice comisiei competente.

Articolul 2 : Examinarea raportului

(1)   Parlamentul examinează raportul comisiei competente privind descărcarea de gestiune până la data de 30 aprilie a anului următor adoptării raportului anual al Curţii de Conturi, în conformitate cu Regulamentul financiar.

(2)   Cu excepţia cazului în care prezenta anexă prevede altfel, se aplică articolele Regulamentului de procedură al Parlamentului privind amendamentele şi votarea.

Articolul 3 : Conţinutul raportului

(1)   Raportul privind descărcarea de gestiune, întocmit de comisia competentă trebuie să cuprindă:

(a)   o propunere de decizie de acordare a descărcării de gestiune sau de amânare a deciziei privind descărcarea de gestiune (se votează în cursul perioadei de sesiune din luna aprilie) sau o propunere de decizie de acordare sau refuzare a descărcării de gestiune (se votează în cursul perioadei de sesiune din luna octombrie);

(b)   o propunere de decizie de închidere a conturilor pentru toate veniturile şi cheltuielile, precum şi pentru activul şi pasivul Uniunii;

(c)   o propunere de rezoluţie cu observaţiile care însoţesc propunerea de decizie prevăzută la litera (a), precum şi o evaluare a gestiunii bugetare a Comisiei în cursul exerciţiului financiar şi observaţii privind execuţia cheltuielilor în exerciţiile financiare următoare;

(d)   în anexă, o listă a documentelor primite de la Comisie, precum şi o listă a documentelor solicitate, dar nefurnizate;

(e)   avizele comisiilor interesate.

(2)   În cazul în care comisia competentă propune amânarea deciziei privind descărcarea de gestiune, propunerea de rezoluţie referitoare la aceasta va mai preciza, printre altele:

(a)   motivele amânării;

(b)   acţiunile suplimentare pe care Comisia trebuie să le realizeze şi termenele stabilite în acest scop;

(c)   documentele de care trebuie să dispună Parlamentul în vederea luării unei decizii în cunoştinţă de cauză.

Articolul 4 : Examinare şi vot în Parlament

(1)   Orice raport al comisiei competente privind descărcarea de gestiune se înscrie pe ordinea de zi a primei perioade de sesiune de după depunerea acestuia.

(2)   Sunt admisibile numai amendamentele la propunerea de rezoluţie depusă în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (c).

(3)   Propunerile de decizie şi propunerea de rezoluţie se supun la vot în ordinea indicată la articolul 3, cu excepţia unor dispoziţii contrare prevăzute la articolul 5.

(4)   Parlamentul hotărăşte cu majoritatea voturilor exprimate, în conformitate cu articolul 231 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Articolul 5 : Variante de procedură

(1)   Votul în cursul perioadei de sesiune din luna aprilie

Într-o primă etapă, raportul privind descărcarea de gestiune propune fie aprobarea descărcării de gestiune, fie amânarea deciziei privind descărcarea de gestiune.

(a) În cazul în care o propunere de acordare a descărcării de gestiune obţine majoritatea voturilor, se acordă descărcarea de gestiune. Aceasta constituie, de asemenea, închiderea conturilor.

În cazul în care o propunere de acordare a descărcării de gestiune nu obţine majoritatea voturilor, descărcarea de gestiune se consideră amânată, iar comisia competentă prezintă, în termen de şase luni, un nou raport conţinând o nouă propunere de acordare sau refuzare a descărcării de gestiune.

(b) În cazul în care se adoptă o propunere de amânare a deciziei privind descărcarea de gestiune, comisia competentă prezintă, în termen de şase luni, un nou raport conţinând o nouă propunere de acordare sau refuzare a descărcării de gestiune. În acest caz, închiderea conturilor se amână, de asemenea, şi este propusă din nou în noul raport.

În cazul în care o propunere de amânare a deciziei privind descărcarea de gestiune nu obţine majoritatea voturilor, descărcarea de gestiune se consideră aprobată. În acest caz, decizia constituie, de asemenea, închiderea conturilor. Cu toate acestea, propunerea de rezoluţie poate fi supusă la vot.

(2)   Votul în cursul perioadei de sesiune din luna octombrie

În această a doua etapă, raportul de descărcare de gestiune propune fie acordarea, fie refuzarea descărcării de gestiune.

(a) În cazul în care o propunere de acordare a descărcării de gestiune obţine majoritatea voturilor, se acordă descărcarea de gestiune. Aceasta constituie, de asemenea, închiderea conturilor.

În cazul în care o propunere de acordare a descărcării de gestiune nu obţine majoritatea voturilor, acest lucru constituie refuzarea descărcării de gestiune. În cadrul unei perioade ulterioare de sesiune, în cursul căreia Comisia este invitată să facă o declaraţie, se prezintă o propunere formală de închidere a conturilor pentru exerciţiul financiar în cauză.

(b) În cazul în care o propunere de refuzare a descărcării de gestiune obţine majoritatea voturilor, în cadrul unei perioade ulterioare de sesiune, în cursul căreia Comisia este invitată să facă o declaraţie, se prezintă o propunere formală de închidere a conturilor pentru exerciţiul financiar în cauză.

În cazul în care o propunere de refuzare a descărcării de gestiune nu obţine majoritatea voturilor, descărcarea de gestiune se consideră acordată. În acest caz, decizia constituie, de asemenea, închiderea conturilor. Cu toate acestea, propunerea de rezoluţie poate fi supusă la vot.

(3)   În cazul în care propunerea de rezoluţie sau propunerea privind încheierea conturilor conţin dispoziţii care se află în contradicţie cu votul Parlamentului privind descărcarea de gestiune, Preşedintele, după consultarea preşedintelui comisiei competente, poate amâna votul şi poate stabili un nou termen pentru depunerea de amendamente.

Articolul 6 : Aplicarea deciziilor privind descărcarea de gestiune

(1)   Preşedintele transmite Comisiei şi fiecăreia dintre celelalte instituţii orice decizie şi orice rezoluţie a Parlamentului adoptată în conformitate cu articolul 3 și asigură publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria „Legislaţie”.

(2)   Comisia competentă prezintă Parlamentului, cel puţin o dată pe an, un raport privind măsurile luate de instituţii ca urmare a observaţiilor care însoţesc deciziile privind descărcarea de gestiune şi celelalte observaţii conţinute în rezoluţiile Parlamentului privind execuţia cheltuielilor.

(3)   Preşedintele, acţionând în numele Parlamentului, pe baza unui raport al comisiei competente în domeniul controlului bugetar, poate introduce o acţiune la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene împotriva instituţiei în cauză, în conformitate cu articolul 265 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pentru neexecutarea obligaţiilor care decurg din observaţiile care însoţesc decizia privind descărcarea de gestiune sau din celelalte rezoluţii privind executarea cheltuielilor.

Ultima actualizare: 3 iulie 2019Notă juridică