Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 148kPDF 1149k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA VI : PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV(1)
IV.   Výbor pre rozpočet

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   viacročný finančný rámec príjmov a výdavkov Únie a systém vlastných zdrojov Únie;

2.   rozpočtové právomoci Parlamentu, predovšetkým rozpočet Únie, ako aj vyjednávanie a vykonávanie medziinštitucionálnych dohôd v tejto oblasti;

3.   odhady rozpočtu Parlamentu podľa postupov stanovených v rokovacom poriadku;

4.   rozpočet decentralizovaných orgánov;

5.   finančné aktivity Európskej investičnej banky, ktoré nie sú súčasťou európskeho hospodárskeho riadenia;

6.   zahrnutie Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu bez toho, aby boli dotknuté právomoci výboru, v ktorého pôsobnosti je dohoda o partnerstve medzi krajinami AKT a EÚ;

7.   finančné dôsledky a súlad s viacročným finančným rámcom všetkých aktov Únie bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných výborov;

8.   sledovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu bežného roka bez ohľadu na článok 98 ods. 1 rokovacieho poriadku, presuny finančných prostriedkov, postupy týkajúce sa organizačných štruktúr, administratívne rozpočtové prostriedky a stanoviská týkajúce sa stavebných projektov so značnými finančnými dôsledkami;

9.   nariadenie o rozpočtových pravidlách s výnimkou otázok týkajúcich sa plnenia, riadenia a kontroly rozpočtu.

(1)Prijaté rozhodnutím Parlamentu z 15. januára 2014.
Posledná úprava: 23. júna 2019Právne oznámenie