Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 143kPDF 1105k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

BILAGA VI : STÄNDIGA UTSKOTTS ANSVARSOMRÅDEN(1)
IV.    Budgetutskottet

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.   Den fleråriga budgetramen för unionens inkomster och utgifter samt unionens system med egna medel.

2.   Parlamentets budgetbefogenheter, det vill säga unionens budget samt förhandling om och genomförande av interinstitutionella avtal på detta område.

3.   Parlamentets budgetberäkning i enlighet med det förfarande som fastställs i arbetsordningen.

4.   Budgeten för de decentraliserade organen.

5.   Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet som inte ingår i den europeiska ekonomiska styrningen.

6.   Europeiska utvecklingsfondens budgetering, utan att det påverkar ansvarsområdet för det utskott som ansvarar för AVS-EU-partnerskapsavtalet.

7.   Alla unionsakters budgetmässiga följder och deras förenlighet med den fleråriga budgetramen, utan att det påverkar berörda utskotts ansvarsområden.

8.   Bevakning och utvärdering av genomförandet av den aktuella budgeten, oavsett vad som anges i artikel 98.1, anslagsöverföringar, förfaranden i anslutning till tjänsteförteckningar, administrativa anslag och yttranden över byggnadsprojekt med avsevärda ekonomiska konsekvenser.

9.   Budgetförordningen, med undantag av frågor som rör budgetgenomförande, budgetförvaltning och budgetkontroll.

(1)Antagen genom parlamentets beslut av den 15 januari 2014.
Senaste uppdatering: 23 juni 2019Rättsligt meddelande