Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ VI : ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ(1)
III.   Комисия по международна търговия

Комисията отговаря за въпросите, свързани с установяването, провеждането и мониторинга на общата търговска политика на Съюза и неговите външноикономически отношения, по-специално:

1.   Финансовите, икономическите и търговските отношения с трети страни и регионални организации;

2.   Общата външна тарифа и улесняването на търговията, както и външните аспекти на митническите разпоредби и управление;

3.   Започването, мониторинга, приключването и проследяването на прилагането на двустранните и многостранните търговски споразумения, уреждащи икономическите, търговските и инвестиционните отношения с трети страни и регионални организации;

4.   Мерките за техническа хармонизация или стандартизация в областите, уредени с международноправни актове;

5.   Отношенията със съответните международни организации и международни форуми по свързаните с търговията въпроси, както и с организациите, насърчаващи регионалната икономическа и търговска интеграция извън Съюза;

6.   Отношенията със Световната търговска организация, включително нейното парламентарно измерение.

Комисията поддържа връзки със съответните междупарламентарни и ad hoc делегации, компетентни в областта на икономическите и търговските аспекти на отношенията с трети страни.

(1)Приет с решение на Парламента от 15 януари 2014 г.
Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация