Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

BILAGA VI : STÄNDIGA UTSKOTTS ANSVARSOMRÅDEN(1)
XVI.    Utskottet för rättsliga frågor

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.   Tolkning, tillämpning och övervakning av unionsrätten och unionens rättsakters överensstämmelse med primärrätten, inbegripet valet av rättslig grund för rättsakterna och respekten för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

2.   Tolkning och tillämpning av folkrätten, i den utsträckning Europeiska unionen berörs.

3.   Bättre lagstiftning och förenkling av unionsrätten.

4.   Rättsligt skydd för parlamentets rättigheter och befogenheter, särskilt vid parlamentets deltagande i förfaranden inför Europeiska unionens domstol.

5.   Unionsrättsakter som påverkar medlemsstaternas rättsordning inom följande områden:

a)   Civilrätt och handelsrätt.
b)   Bolagsrätt.
c)   Immaterialrätt.
d)   Processrätt.

6.   Åtgärder när det gäller rättsligt samarbete och förvaltningssamarbete i civilrättsliga frågor.

7.   Miljöansvar och sanktioner vid miljöbrott.

8.   Etiska frågor i samband med ny teknik när förfarandet med associerade utskott tillämpas med berörda utskott.

9.   Ledamotsstadgan och tjänsteföreskrifterna för Europeiska unionens personal.

10.   Privilegier och immunitet samt prövning av behörighet i fråga om nyvalda ledamöter.

11.   Organisation och stadga för Europeiska unionens domstol.

12.   Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.

(1)Antagen genom parlamentets beslut av den 15 januari 2014.
Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande