Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT I : MEDLEMMER, PARLAMENTETS ORGANER OG POLITISKE GRUPPER
KAPITEL 1 : MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET

Artikel 4 : Mandatets varighed

1.   Mandatet begynder og ophører i overensstemmelse med artikel 5 og 13 i akten af 20. september 1976.

2.   Ethvert medlem, der nedlægger sit mandat, meddeler formanden dette samt den dato – senest tre måneder fra meddelelsen – hvorfra mandatnedlæggelsen har virkning. Denne meddelelse har form af en protokol, der udarbejdes i nærværelse af generalsekretæren eller dennes stedfortræder, undertegnes af denne og det pågældende medlem og straks forelægges det kompetente udvalg, som sætter den på dagsordenen for sit første møde efter modtagelsen af dokumentet.

Skønner det kompetente udvalg, at mandatnedlæggelsen overholder akten af 20. september 1976, konstateres mandatet ledigt fra den dato, som det afgående medlem har angivet i protokollen om mandatnedlæggelsen, og formanden underretter Parlamentet herom.

Skønner det kompetente udvalg, at mandatnedlæggelsen er i modstrid med akten af 20. september 1976, foreslår det Parlamentet ikke at konstatere mandatet ledigt.

3.   Såfremt der ikke er planlagt noget møde i det kompetente udvalg før den efterfølgende mødeperiode, behandler det kompetente udvalgs ordfører straks enhver mandatnedlæggelse, der er behørigt meddelt. Ordføreren forelægger – for så vidt en forsinkelse i behandlingen af meddelelsen kunne få skadelige virkninger – sagen for udvalgets formand med anmodning om, at denne i overensstemmelse med stk. 2 enten:

-   på udvalgets vegne underretter Parlamentets formand om, at mandatet kan konstateres ledigt, eller

-   indkalder udvalget til et ekstraordinært møde med henblik på at behandle eventuelle problemer, som ordføreren måtte have gjort opmærksom på.

4.   Når enten medlemsstaternes eller Unionens kompetente myndigheder eller det pågældende medlem underretter formanden om udnævnelse eller valg til hverv, der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 eller 2, i akten af 20. september 1976, underretter formanden Parlamentet herom, og Parlamentet konstaterer, at mandatet er blevet ledigt fra datoen for indtrædelsen af uforenelighed.

Giver medlemsstaternes kompetente myndigheder formanden meddelelse om, at et mandat er ophørt i henhold til bestemmelser i den pågældende medlemsstats lovgivning som følge af enten uforenelighed med supplerende nationale regler, der er vedtaget i henhold til artikel 7, stk. 3, i akten af 20. september 1976, eller fortabelse af mandatet, jf. aktens artikel 13, stk. 3, underretter formanden Parlamentet om, at mandatet er ophørt på den dato, som medlemsstatens kompetente myndigheder har angivet. Hvis der ikke er oplyst nogen dato, anses mandatet for ophørt fra datoen for meddelelsen fra den pågældende medlemsstat.

5.   Når medlemsstaternes eller Unionens myndigheder underretter formanden om en opgave, de agter at betro et medlem, pålægger formanden det kompetente udvalg at undersøge, hvorvidt den pågældende opgave er forenelig med akten af 20. september 1976, og underretter Parlamentet, det pågældende medlem og de berørte myndigheder om udvalgets konklusioner.

6.   Når Parlamentet har konstateret, at et mandat er blevet ledigt, underretter formanden vedkommende medlemsstat herom og opfordrer den til straks at besætte det ledige mandat.

7.   Parlamentet kan erklære prøvede mandater for ugyldige eller nægte at erklære et mandat for ledigt, dersom der i forbindelse med godkendelsen eller ophævelsen af mandatet konstateres materielle unøjagtigheder eller mangler ved samtykket.

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse