Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 153kPDF 1158k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 2 : NEJVYŠŠÍ FUNKCIONÁŘI V PARLAMENTU

Článek 15 : Nominace a obecná ustanovení (1)

1.   Předseda a po něm místopředsedové a kvestoři jsou voleni tajným hlasováním v souladu s článkem 191.

Nominace podávají se souhlasem kandidátů pouze politické skupiny nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty. Před každým kolem hlasování lze podávat nové nominace.

Jestliže počet kandidátů nepřesáhne počet volných míst, jsou kandidáti voleni aklamací, pokud poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším vysoké prahové hodnoty nepožádá o tajné hlasování.

Jestliže má být v jediném hlasování zvolen více než jeden nejvyšší funkcionář, je hlasovací lístek platný pouze tehdy, byla-li odevzdána více než polovina dostupných hlasů.

2.   Při volbě předsedy, místopředsedů a kvestorů by mělo být zohledněno spravedlivé zastoupení jednotlivých politických názorů, jakož i genderová a zeměpisná vyváženost.

(1) Článek 15 se použije obdobně na výbory (viz čl. 213 odst. 3).
Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění