Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2019
EPUB 189kPDF 1339k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ I : ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ

Άρθρο 15 : Υποψηφιότητες και γενικές διατάξεις (1)

1.   Ο Πρόεδρος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, και ακολούθως οι Aντιπρόεδροι και οι Kοσμήτορες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται, με τη συναίνεση των υποψηφίων, μόνο από μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο. Νέες υποψηφιότητες μπορεί να υποβάλλονται πριν από κάθε ψηφοφορία.

Όταν ο αριθμός των υποψηφιοτήτων δεν υπερβαίνει τον αριθμό των προς πλήρωση εδρών, οι υποψήφιοι εκλέγονται δια βοής, εκτός αν βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το υψηλό ελάχιστο όριο ζητήσει μυστική ψηφοφορία.

Σε περίπτωση που διεξαχθεί μία μοναδική ψηφοφορία για περισσότερους του ενός αξιωματούχους, το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο μόνο αν δοθεί πάνω από το ήμισυ των διαθέσιμων ψήφων.

2.   Κατά την εκλογή του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των Κοσμητόρων, πρέπει να επιδιώκεται συνολικά δίκαιη εκπροσώπηση των πολιτικών απόψεων, καθώς και ισορροπία ως προς το φύλο και τη γεωγραφική προέλευση.

(1) Το άρθρο 15 του Κανονισμού ισχύει, κατ' αναλογίαν, για τις επιτροπές (βλέπε άρθρο 213 παράγραφος 3 του Κανονισμού).
Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου