Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Iúil 2019
EPUB 152kPDF 1211k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL I : FEISIRÍ, COMHLACHTAÍ PARLAIMINTE AGUS GRÚPAÍ POLAITIÚLA
CAIBIDIL 2 : OIFIGIGH NA PARLAIMINTE

Riail 15 : Ainmniúcháin agus forálacha ginearálta (1)

1.   Déanfar an tUachtarán a thoghadh le ballóid rúnda, agus ina dhiaidh sin na Leas- Uachtaráin agus na Caestóirí, i gcomhréir le Riail 191.

Is le toiliú an ainmnithigh a bheidh na hainmniúcháin, agus ní fhéadfaidh ach grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad ainmniúcháin a dhéanamh Féadfar aimniúcháin nua a thabhairt isteach roimh gach ballóid.

Mura mbeidh an líon ainmniúchán níos mó ná an líon suíochán a bheidh le líonadh, déanfar na hiarrthóirí a thoghadh d’aon gháir, mura rud é go n-iarrfaidh Feisirí nó grúpa polaitiúil nó grúpaí polaitiúla a shroicheann an tairseach uasal ar a laghad ballóid rúnda.

I gcás ballóid aonair do níos mó ná oifigeach amháin, ní bheidh an páipéar ballóide bailí ach amháin má chaitear níos mó ná leath de na vótaí a bhíonn ar fáil.

2.   Le linn an tUachtarán, na Leas-Uachtaráin agus na Caestóirí a thoghadh, is ceart aird a thabhairt ar an ngá lena chinntiú go bhfuil ionadaíocht chothrom fhoriomlán ann i leith tuairimí polaitiúla, agus go bhfuil inscne agus cothromaíocht gheografach ann freisin.

(1) Tá feidhm ag Riail 15 mutatis mutandis maidir le coistí (féach Riail 213(3)).
An nuashonrú is déanaí: 22 Meitheamh 2019Fógra dlíthiúil