Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL I : LEDEN, ORGANEN VAN HET PARLEMENT EN FRACTIES
HOOFDSTUK 2 : AMBTSDRAGERS IN HET PARLEMENT

Artikel 15 : Voordracht van kandidaten en algemene bepalingen (1)

1.   De Voorzitter, en vervolgens de ondervoorzitters en de quaestoren, worden overeenkomstig artikel 191 bij geheime stemming gekozen.

Voordrachten geschieden met instemming van de betrokkenen, en wel door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken. Voor elke stemming kunnen nieuwe voordrachten worden ingediend.

Wanneer het aantal voorgedragen kandidaten niet groter is dan het aantal te vervullen zetels, worden zij bij acclamatie gekozen, tenzij leden of een fractie of fracties die ten minste de hoge drempel bereiken om een geheime stemming verzoeken.

Indien bij een stemming meer dan één ambtsdrager moet worden gekozen, is het stembriefje slechts geldig wanneer meer dan de helft van de beschikbare stemmen is uitgebracht.

2.   Bij de verkiezing van de Voorzitter, de ondervoorzitters en de quaestoren dient over het geheel genomen rekening te worden gehouden met de noodzaak van een billijke vertegenwoordiging van politieke stromingen alsook van een genderevenwicht en een geografisch evenwicht.

(1) Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing op de commissies (zie artikel 213, lid 3).
Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling