Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 148kPDF 1149k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 2 : DRŽITELIA NAJVYŠŠÍCH FUNKCIÍ V PARLAMENTE

Článok 15 : Navrhovanie kandidátov a všeobecné ustanovenia (1)

1.   Predseda Parlamentu a následne podpredsedovia Parlamentu a kvestori sú volení v tajnom hlasovaní v súlade s článkom 191.

Návrhy kandidátov sa predkladajú len s ich súhlasom a môže ich predložiť iba politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu. Nové návrhy kandidátov sa môžu odovzdávať pred každým hlasovaním.

Ak počet kandidátov neprevyšuje počet funkcií, ktoré sa majú obsadiť, kandidáti sa volia aklamáciou, pokiaľ poslanci alebo politická skupina či skupiny, ktorí dosiahli aspoň vysokú prahovú hodnotu, nevyžadujú tajné hlasovanie.

V prípade, že v jednom kole hlasovania má byť zvolený viac ako jeden držiteľ najvyššej funkcie, hlasovací lístok je platný, len ak bolo odovzdaných viac ako polovica možných hlasov.

2.   Pri voľbách predsedu Parlamentu, podpredsedov Parlamentu a kvestorov by sa mala zohľadniť potreba zabezpečiť celkové spravodlivé zastúpenie politických názorov, ako aj rodovej a geografickej rovnováhy.

(1) Článok 15 sa uplatňuje primerane na výbory (pozri článok 213 ods. 3).
Posledná úprava: 23. júna 2019Právne oznámenie