Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ I : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 2 : ВИСШИ МАНДАТНИ ДЛЪЖНОСТИ В ПАРЛАМЕНТА

Член 16 : Избор на председател — встъпително слово (1)

1.   Кандидатурите за председател се представят на члена на ЕП, временно изпълняващ функциите на председател по силата на член 14, който ги обявява пред Парламента. Ако след три гласувания нито един кандидат не е събрал абсолютно мнозинство от подадените гласове, при четвъртото гласуване, по дерогация от член 15, параграф 1, участват само двамата кандидати, получили най-много гласове при третото гласуване. В случай на равен брой гласове за избран се обявява по-възрастният кандидат.

2.   Веднага след избирането на председател членът на ЕП, временно изпълняващ функциите на председател по силата на член 14, освобождава председателското място. Само избраният председател може да произнесе встъпително слово.

(1) Член 16 се прилага mutatis mutandis за комисиите (вж. член 213, параграф 3).
Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация