Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ I : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 3 : ОРГАНИ И ФУНКЦИИ

Член 22 : Функции на председателя

1.   Председателят ръководи цялостната дейност на Парламента и на неговите органи в съответствие с настоящия Правилник за дейността. Той разполага с всички правомощия, необходими за ръководене на дейността на Парламента и за осигуряване на нейното правилно протичане.

2.   Председателят открива, прекъсва и закрива заседанията. Той се произнася по допустимостта на изменения и други подложени на гласуване текстове, както и по допустимостта на парламентарните въпроси. Председателят следи за спазването на настоящия Правилник за дейността, поддържа реда, дава думата, закрива разискванията, поставя въпросите на гласуване и обявява резултатите от гласуването; разпределя на комисиите всички съобщения от тяхната компетентност.

3.   Председателят не може да взема думата по време на разискванията, освен за да обобщи даден въпрос или да призове изказващия се да се придържа към темата; ако желае да вземе участие в разискванията, той освобождава председателското място до закриване на разискванията по съответния въпрос.

4.   В международните отношения, на официални церемонии, както и в административни, съдебни и финансови дела, Парламентът се представлява от председателя, който може да делегира тези свои правомощия.

5.   Председателят отговаря за сигурността и неприкосновеността на помещенията на Европейския парламент.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация