Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ I : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 3 : ОРГАНИ И ФУНКЦИИ

Член 30 : Съвет на председателите на делегации

1.   Съветът на председателите на делегации се състои от председателите на всички постоянни междупарламентарни делегации и избира свой председател.

2.   При отсъствие на председателя заседанието се председателства от най-възрастния от присъстващите членове на ЕП.

3.   Съветът на председателите на делегации може да отправя препоръки до Председателския съвет във връзка с работата на делегациите.

4.   Бюрото и Председателският съвет могат да възлагат на Съвета на председателите на делегации изпълнението на конкретни задачи.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация