Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
1. NODAĻA : LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRAS VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

40. pants : Juridiskā pamata pārbaude

1.   Pēc tam, kad juridiski saistoša akta priekšlikumu nodod  par konkrēto jautājumu atbildīgajai komitejai, tā vispirms pārbauda šā priekšlikuma juridisko pamatu.

2.   Ja minētā komiteja apstrīd juridiskā pamata spēkā esamību vai atbilstību — tas attiecas arī uz atbilstības pārbaudi Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteiktajiem kritērijiem —, tā prasa komitejai, kura ir atbildīga par juridiskajiem jautājumiem, sniegt atzinumu.

3.   Turklāt komiteja, kura ir atbildīga par juridiskajiem jautājumiem, var arī pēc savas iniciatīvas jebkurā likumdošanas procedūras posmā izskatīt jautājumu par juridisko pamatu. Šādā gadījumā tā attiecīgi par to informē par konkrēto jautājumu atbildīgo komiteju.

4.   Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja - attiecīgā gadījumā pēc viedokļu apmaiņas ar Padomi un Komisiju saskaņā ar kārtību, par kuru panākta vienošanās iestāžu līmenī (1), - nolemj apstrīdēt juridiskā pamata spēkā esamību vai atbilstību, tā savus secinājumus paziņo Parlamentam. Neskarot 61. pantu, Parlaments par tiem balso pirms balsojuma par priekšlikumu pēc būtības.

5.   Grozījumi, kuru mērķis ir mainīt juridisko pamatu un kuri ir iesniegti plenārsēdes laikā, ir pieņemami tikai tad, ja pirms tam par konkrēto jautājumu atbildīgā komiteja vai komiteja, kura ir atbildīga par juridiskajiem jautājumiem, ir apstrīdējusi juridiskā pamata spēkā esamību vai atbilstību.

(1) Iestāžu nolīgums par labāku likumdošanas procesu, 25. punkts.
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums