Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 148kPDF 1149k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 1 : LEGISLATÍVNE POSTUPY - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 45 : Zastúpenie Parlamentu na zasadaniach Rady

Ak Rada vyzve Parlament, aby sa zúčastnil jej zasadania, predseda Parlamentu požiada predsedu alebo spravodajcu gestorského výboru alebo iného poslanca určeného týmto výborom, aby zastupoval Parlament.

Posledná úprava: 23. júna 2019Právne oznámenie