Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 148kPDF 1149k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 1 : LEGISLATÍVNE POSTUPY - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 48 : Posudzovanie právne záväzných aktov

1.   Predseda Parlamentu pridelí návrhy právne záväzných aktov doručených od iných inštitúcií alebo členských štátov gestorskému výboru na posúdenie.

2.   V prípade pochybností môže predseda Parlamentu pred oznámením v Parlamente o pridelení návrhu gestorskému výboru predložiť Konferencii predsedov otázku týkajúcu sa pôsobnosti. Konferencia predsedov prijme rozhodnutie na základe odporúčania Konferencie predsedov výborov alebo predsedu Konferencie predsedov výborov v súlade s článkom 211 ods. 2.

3.   Gestorský výbor môže kedykoľvek rozhodnúť, že vymenuje spravodajcu, ktorý bude sledovať prípravnú fázu návrhu. Gestorský výbor tomu musí venovať osobitnú pozornosť v prípade, ak je návrh uvedený v pracovnom programe Komisie.

4.   V prípade rozporu medzi ustanovením tohto rokovacieho poriadku týkajúcim sa druhého a tretieho čítania a iným ustanovením tohto rokovacieho poriadku má prednosť ustanovenie týkajúce sa druhého a tretieho čítania.

Posledná úprava: 23. júna 2019Právne oznámenie