Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 2 : ПРОЦЕДУРИ В КОМИСИЯ

Член 58 : Процедура на съвместни комисии

1.   Когато до Председателския съвет бъде отнесен въпрос за компетентността съгласно член 211, Председателският съвет може да реши, че следва да се приложи процедурата на съвместни заседания на комисии и общо гласуване, ако:

-   въпросът е неразривно свързан с правомощията на няколко комисии, по силата на предвиденото в приложение VI, както и

-   се е уверил, че въпросът е от голямо значение.

2.   В такъв случай съответните докладчици съставят един проект на доклад, който се разглежда и гласува от засегнатите комисии под общото председателство на председателите на комисиите.

На всички етапи от процедурата правата, свързани със статута на водеща комисия, могат да бъдат използвани от засегнатите комисии само съвместно. Комисиите могат да създадат работни групи, които да подготвят заседанията и гласуванията.

3.   На второ четене при обикновената законодателна процедура позицията на Съвета се разглежда на съвместно заседание на засегнатите комисии, което, при липсата на договореност между председателите, се провежда в срядата на първата седмица, предвидена за заседания на парламентарните органи, следваща съобщаването на позицията на Съвета на Парламента. Ако не е налице договореност за свикването на заседание на по-късна дата, то се свиква от председателя на Съвета на председателите на комисии. Препоръката за второ четене се гласува на съвместно заседание въз основа на общ проект, изготвен от съответните докладчици на засегнатите комисии или, ако не е на разположение общ проект, въз основа на внесените в засегнатите комисии предложения за изменение.

На трето четене при обикновената законодателна процедура председателите и докладчиците на засегнатите комисии участват по право в делегацията в Помирителния комитет.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация