Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2019
EPUB 189kPDF 1339k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 58 : Κοινή διαδικασία επιτροπών

1.   Εφόσον παραπέμπεται σε αυτή ζήτημα αρμοδιότητας δυνάμει του άρθρου 211, η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να αποφασίσει ότι πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών και κοινή ψηφοφορία, εάν:

-   το θέμα συνδέεται, βάσει του παραρτήματος VI, άρρηκτα με την αρμοδιότητα περισσοτέρων επιτροπών· και

-   εκτιμά ότι πρόκειται για ζήτημα μείζονος σημασίας.

2.   Στην περίπτωση αυτή, οι αντίστοιχοι εισηγητές συντάσσουν ενιαίο σχέδιο έκθεσης το οποίο εξετάζουν και ψηφίζουν οι οικείες επιτροπές, υπό την κοινή προεδρία των προέδρων των επιτροπών.

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τα δικαιώματα που συνδέονται με την ιδιότητα της αρμόδιας επιτροπής μπορούν να ασκηθούν από τις οικείες επιτροπές μόνο εάν ενεργούν από κοινού. Οι οικείες επιτροπές δύνανται να συγκροτήσουν ομάδες εργασίας για να προετοιμάσουν τις συνεδριάσεις και ψηφοφορίες.

3.   Στη δεύτερη ανάγνωση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, η θέση του Συμβουλίου εξετάζεται σε κοινή συνεδρίαση των οικείων επιτροπών η οποία, ελλείψει διαφορετικής συμφωνίας μεταξύ των προέδρων των εν λόγω επιτροπών, διεξάγεται την Τετάρτη της πρώτης εβδομάδας που έχει προγραμματιστεί για τη συνεδρίαση κοινοβουλευτικών οργάνων και ακολουθεί την ανακοίνωση της θέσης του Συμβουλίου στο Κοινοβούλιο. Ελλείψει συμφωνίας σχετικά με τη σύγκληση μεταγενέστερης συνεδρίασης, αυτή συγκαλείται από τον πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών. Η σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση ψηφίζεται σε κοινή συνεδρίαση με βάση κοινό σχέδιο που έχει εκπονηθεί από τους αντίστοιχους εισηγητές των οικείων επιτροπών ή, ελλείψει κοινού σχεδίου, με βάση τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στις οικείες επιτροπές.

Στη τρίτη ανάγνωση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, οι πρόεδροι και οι εισηγητές των οικείων επιτροπών είναι αυτοδικαίως μέλη της αντιπροσωπείας στην επιτροπή συνδιαλλαγής.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου