Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 3 : ОБИКНОВЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
РАЗДЕЛ 1 — ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

Член 61 : Повторно сезиране на Парламента

1.   По искане на компетентната комисия председателят на Парламента приканва Комисията повторно да сезира Парламента с предложението си, когато:

-   Комисията замени, измени съществено или възнамерява да измени съществено първоначалното си предложение, след като Парламентът вече е приел своята позиция, освен ако оттеглянето има за цел да отрази позицията на Парламента;

-   поради изтичане на определен период от време или промяна в обстоятелствата естеството на проблема, предмет на предложението, съществено се е променило; или

-   след приемането на позицията са били произведени парламентарни избори и Председателският съвет счита, че е желателно да се внесе ново предложение.

2.   Когато се предлага изменение на правното основание на дадено предложение, в резултат на което обикновената законодателна процедура вече не би се прилагала за това предложение, Парламентът, Съветът и Комисията съгласно параграф 25 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество разменят мнения по този въпрос посредством своите председатели или свои представители.

3.   По искане на компетентната комисия и след размяната на мнения, посочена в параграф 2, председателят кани Съвета да сезира Парламента с проект на правнообвързващ акт, в случай че Комисията или Съветът има намерение да промени правното основание, предвидено в позицията на Парламента на първо четене, в резултат на което обикновената законодателна процедура би престанала да се прилага.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация