Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2019
EPUB 139kPDF 1089k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 3 : ALMINDELIG LOVGIVNINGSPROCEDURE
AFDELING 1 - FØRSTEBEHANDLING

Artikel 61 : Fornyet forelæggelse for Parlamentet

1.   Formanden anmoder efter anmodning fra det kompetente udvalg Kommissionen om fornyet forelæggelse af et forslag for Parlamentet, hvis

-   Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit oprindelige forslag, efter at Parlamentet har vedtaget sin holdning, medmindre dette gøres for at tage hensyn til Parlamentets holdning

-   den problemstilling, som forslaget vedrører, i væsentlig grad ændres som følge af tidens gang eller indtrufne omstændigheder, eller

-   der er afholdt nyvalg til Parlamentet, siden det vedtog sin holdning, og Formandskonferencen finder det hensigtsmæssigt.

2.   Påtænkes der en ændring af retsgrundlaget for et forslag, som ville resultere i, at den almindelige lovgivningsprocedure ikke længere finder anvendelse for det pågældende forslag, udveksler Parlamentet, Rådet og Kommissionen synspunkter herom gennem deres respektive formænd eller deres repræsentanter, jf. punkt 25 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning.

3.   Efter den i stk. 2 omhandlede udveksling af synspunkter anmoder formanden efter anmodning fra det kompetente udvalg Rådet om fornyet forelæggelse for Parlamentet af udkastet til retlig bindende retsakt, hvis Kommissionen eller Rådet agter at ændre det i Parlamentets holdning ved førstebehandling omhandlede retsgrundlag, således at den almindelige lovgivningsprocedure ikke længere ville finde anvendelse.

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse