Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2019
EPUB 189kPDF 1339k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΣΥΝΗΘΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ 1 - ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Άρθρο 61 : Εκ νέου παραπομπή στο Κοινοβούλιο

1.   Ο Πρόεδρος, μετά από αίτημα της αρμόδιας επιτροπής, καλεί την Επιτροπή να παραπέμψει εκ νέου την πρότασή της στο Κοινοβούλιο εάν:

-   η Επιτροπή αντικαταστήσει, τροποποιήσει ουσιαστικά ή προτίθεται να τροποποιήσει ουσιαστικά την αρχική της πρόταση, αφού το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέση του, εκτός εάν η τροποποίηση αυτή πραγματοποιείται προκειμένου να ληφθεί υπόψη η θέση του Κοινοβουλίου,

-   μεταβληθεί ουσιαστικά η φύση του προβλήματος που αφορά η πρόταση ως αποτέλεσμα της παρόδου του χρόνου ή αλλαγής των περιστάσεων, ή

-   από τότε που το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του, έχουν διεξαχθεί νέες εκλογές για το Κοινοβούλιο και εάν η Διάσκεψη των Προέδρων το κρίνει σκόπιμο.

2.   Εάν εξετάζεται το ενδεχόμενο να τροποποιηθεί η νομική βάση μιας πρότασης, πράγμα που θα είχε ως αποτέλεσμα να μην έχει πλέον εφαρμογή η συνήθης νομοθετική διαδικασία στην εν λόγω πρόταση, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 25 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, ανταλλάσσουν επ’ αυτού απόψεις μέσω των Προέδρων τους ή των εκπροσώπων τους.

3.   Mετά την προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 ανταλλαγή απόψεων, ο Πρόεδρος, μετά από αίτημα της αρμόδιας επιτροπής, ζητεί από το Συμβούλιο να παραπέμψει το σχέδιο νομικά δεσμευτικής πράξης εκ νέου στο Κοινοβούλιο, εάν η Επιτροπή ή το Συμβούλιο προτίθεται να τροποποιήσει τη νομική βάση που προβλέπει θέση του Kοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, με αποτέλεσμα να μην έχει πλέον εφαρμογή η συνήθης νομοθετική διαδικασία.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου