Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
3. NODAĻA : PARASTĀ LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRA
1. IEDAĻA: PIRMAIS LASĪJUMS

61. pants : Atkārtota iesniegšana Parlamentam

1.   Pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma Parlamenta priekšsēdētājs lūdz Komisiju vēlreiz iesniegt Parlamentam savu priekšlikumu, ja:

-   pēc tam, kad Parlaments ir pieņēmis savu nostāju, Komisija aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi būtiski grozīt savu sākotnējo priekšlikumu, izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts, lai ņemtu vērā Parlamenta nostāju,

-   laika gaitā vai sakarā ar apstākļu maiņu ir būtiski mainījusies tās problēmas būtība, par ko ir Komisijas priekšlikums, vai arī

-   kopš Parlamenta pieņemtās nostājas ir notikušas jaunas Parlamenta vēlēšanas un Priekšsēdētāju konference to uzskata par vēlamu.

2.   Ja ir paredzēts mainīt priekšlikuma juridisko pamatu un šo izmaiņu rezultātā minētajam priekšlikumam vairs nebūtu piemērojama parastā likumdošanas procedūra, Parlaments, Padome un Komisija saskaņā ar Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu 25. punktu apmainās viedokļiem par šo jautājumu, iesaistoties minēto iestāžu priekšsēdētājiem vai to pārstāvjiem.

3.   Pēc 2. punktā minētās viedokļu apmaiņas Parlamenta priekšsēdētājs pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma prasa, lai Padome Parlamentam vēlreiz iesniedz juridiski saistoša tiesību akta projektu, ja Komisija vai Padome ir paredzējusi mainīt juridisko pamatu, kas paredzēts Parlamenta nostājā pirmajā lasījumā, tā, ka vairs nebūtu piemērojama parastā likumdošanas procedūra.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums