Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 3 : GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE
AFDELING 1 - EERSTE LEZING

Artikel 61 : Hernieuwde voorlegging aan het Parlement

1.   Op verzoek van de bevoegde commissie verzoekt de Voorzitter de Commissie haar ontwerp opnieuw aan het Parlement voor te leggen indien:

-   de Commissie haar oorspronkelijke voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens het ingrijpend te wijzigen nadat het Parlement zijn standpunt heeft vastgesteld, behalve wanneer dat gebeurt om met het standpunt van het Parlement rekening te houden;

-   de aard van het probleem waarop het voorstel betrekking heeft door tijdsverloop of gewijzigde omstandigheden ingrijpend is veranderd, of

-   nieuwe verkiezingen van het Parlement hebben plaatsgevonden sinds het Parlement zijn standpunt heeft vastgesteld en indien de Conferentie van voorzitters dat wenselijk acht.

2.   Indien een wijziging van de rechtsgrond van een voorstel wordt overwogen, die ertoe zou leiden dat de gewone wetgevingsprocedure niet langer op dat voorstel van toepassing zou zijn, wisselen het Parlement, de Raad en de Commissie overeenkomstig paragraaf 25 van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven hierover van gedachten via hun respectieve voorzitters of hun vertegenwoordigers.

3.   Na de in lid 2 bedoelde gedachtewisseling verzoekt de Voorzitter, op verzoek van de bevoegde commissie, de Raad om het ontwerp van juridisch bindende handeling opnieuw aan het Parlement voor te leggen indien de Commissie of de Raad voornemens is de in het standpunt van het Parlement in eerste lezing vastgestelde rechtsgrond te wijzigen met als gevolg dat de gewone wetgevingsprocedure niet langer van toepassing zou zijn.

Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling