Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
3. NODAĻA : PARASTĀ LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRA
1. IEDAĻA: PIRMAIS LASĪJUMS

62. pants : Vienošanās pirmajā lasījumā

Ja saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu Padome informē Parlamentu, ka tā ir apstiprinājusi Parlamenta nostāju, Parlamenta priekšsēdētājs pēc tam, kad saskaņā ar 203. pantu ir sagatavota galīgā redakcija, paziņo plenārsēdē, ka leģislatīvais akts ir pieņemts tādā redakcijā, kas atbilst Parlamenta nostājai.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums