Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 3 : ОБИКНОВЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
РАЗДЕЛ 2 — ВТОРО ЧЕТЕНЕ

Член 63 : Предаване на позицията на Съвета

1.   Предаването на позицията на Съвета съгласно член 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз се извършва чрез нейното обявяване от председателя на пленарно заседание. Председателят пристъпва към обявяването ѝ след получаване на документите, в които се съдържа самата позиция, както и на всички декларации, направени в протоколите от заседанието на Съвета, на което е приета позицията, мотивите на Съвета за нейното приемане и позицията на Комисията, надлежно преведени на официалните езици на Европейския съюз. Председателят обявява позицията по време на първата месечна сесия, следваща получаването на тези документи.

Преди да обяви общата позиция, председателят проверява, след консултации с председателя на компетентната комисия или с докладчика, или и с двамата, дали полученият от него текст действително представлява позицията на първо четене на Съвета и дали не е налице някоя от хипотезите, предвидени в член 61. Ако случаят не е такъв, председателят, в съгласие с компетентната комисия и по възможност със Съвета, търси подходящо решение.

2.   В деня на нейното предаване на Парламента позицията на Съвета се счита за служебно разпределена на компетентната комисия за първо четене.

3.   Списък на тези предавания се публикува в протоколите от заседанието, заедно с наименованието на компетентната комисия.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация