Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2019 г.
EPUB 175kPDF 1379k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 3 : ОБИКНОВЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
РАЗДЕЛ 2 — ВТОРО ЧЕТЕНЕ

Член 64 : Удължаване на срокове

1.   Председателят на Парламента удължава сроковете за второ четене по искане на председателя на компетентната комисия в съответствие с член 294, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

2.   Председателят уведомява Парламента за всяко удължаване на сроковете по член 294, параграф 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз, независимо дали удължаването е по инициатива на Парламента или на Съвета.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация