Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 146kPDF 1225k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 3 : GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE
AFDELING 2 - TWEEDE LEZING

Artikel 67 : Stemming in het Parlement – tweede lezing

1.   Het Parlement stemt eerst over een door de bevoegde commissie, een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken schriftelijk ingediend voorstel tot onmiddellijke verwerping van het standpunt van de Raad. Een dergelijk voorstel tot verwerping kan slechts worden aangenomen bij meerderheid van de leden van het Parlement.

Indien dat voorstel tot verwerping wordt aangenomen, dan is het standpunt van de Raad verworpen en maakt de Voorzitter ter plenaire vergadering bekend dat de wetgevingsprocedure is beëindigd.

Indien dat voorstel tot verwerping niet wordt aangenomen, dan gaat het Parlement te werk overeenkomstig de leden 2 tot en met 5.

2.   Een door de bevoegde commissie overeenkomstig artikel 74, lid 4, voorgelegd voorlopig akkoord krijgt prioriteit en wordt aan een enkele stemming onderworpen, tenzij het Parlement – op verzoek van een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken – besluit om in plaats daarvan onmiddellijk over te gaan tot de stemming over de amendementen overeenkomstig lid 3.

Wordt tijdens een enkele stemming voor het voorlopig akkoord de meerderheid van de stemmen van de leden van het Parlement verkregen, dan deelt de Voorzitter in het Parlement mee dat de tweede lezing door het Parlement is beëindigd.

Wordt tijdens een enkele stemming voor het voorlopig akkoord niet de meerderheid van de stemmen van de leden van het Parlement verkregen, dan gaat het Parlement te werk overeenkomstig de leden 3, 4 en 5.

3.   Behoudens wanneer een voorstel tot verwerping is aangenomen overeenkomstig lid 1 of een voorlopig akkoord is goedgekeurd overeenkomstig lid 2, worden amendementen op het standpunt van de Raad – met inbegrip van die welke vervat liggen in het overeenkomstig artikel 74, lid 4, door de bevoegde commissie voorgelegde voorlopig akkoord – vervolgens in stemming gebracht. Een amendement op het standpunt van de Raad kan slechts worden aangenomen bij meerderheid van de leden van het Parlement.

Alvorens tot stemming over de amendementen over te gaan, kan de Voorzitter de Commissie verzoeken haar standpunt kenbaar te maken en de Raad om commentaar verzoeken.

4.   Het Parlement kan, ook al heeft het tegen het oorspronkelijke voorstel om het standpunt van de Raad te verwerpen overeenkomstig lid 1 gestemd, op voorstel van de voorzitter of de rapporteur van de bevoegde commissie of een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken een nieuw voorstel tot verwerping in behandeling nemen na te hebben gestemd over de amendementen overeenkomstig lid 2 of lid 3. Een dergelijk voorstel kan slechts worden aangenomen bij meerderheid van de leden van het Parlement.

Indien het standpunt van de Raad wordt verworpen, maakt de Voorzitter ter plenaire vergadering bekend dat de wetgevingsprocedure is beëindigd.

5.   Na de stemming overeenkomstig de leden 1 tot en met 4 en de daaropvolgende stemming over amendementen op met procedurele verzoeken verband houdende amendementen op het ontwerp van wetgevingsresolutie, deelt de Voorzitter mee dat de tweede lezing door het Parlement is beëindigd en wordt de wetgevingsresolutie geacht te zijn aangenomen. Indien nodig wordt de wetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 203, lid 2, aangepast aan het resultaat van de stemming overeenkomstig de leden 1 tot en met 4 of de toepassing van artikel 69.

De tekst van de wetgevingsresolutie en van het standpunt van het Parlement, indien van toepassing, wordt door de Voorzitter aan de Raad en aan de Commissie toegezonden.

Indien geen voorstel tot verwerping of wijziging van het standpunt van de Raad is ingediend, wordt het standpunt geacht te zijn goedgekeurd.

Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2019Juridische mededeling