Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 148kPDF 1149k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 3 : RIADNY LEGISLATÍVNY POSTUP
ODDIEL 4 - ZMIEROVACÍ POSTUP A TRETIE ČÍTANIE

Článok 75 : Predĺženie lehôt

1.   Na žiadosť delegácie Parlamentu v Zmierovacom výbore predseda Parlamentu predĺži lehoty v treťom čítaní v súlade s článkom 294 ods. 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

2.   Predseda Parlamentu oznámi Parlamentu každé predĺženie lehôt podľa článku 294 ods. 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie bez ohľadu na to, či k tomuto predĺženiu došlo z podnetu Parlamentu alebo Rady

Posledná úprava: 23. júna 2019Právne oznámenie