Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 148kPDF 1149k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 4 : OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE KONZULTAČNÝ POSTUP

Článok 81 : Pozícia Komisie k pozmeňujúcim návrhom

Predtým, než gestorský výbor pristúpi k záverečnému hlasovaniu o návrhu právne záväzného aktu, môže požiadať Komisiu o vyjadrenie jej pozície ku všetkým pozmeňujúcim návrhom, ktoré prijal výbor k návrhu.

Ak je to vhodné, táto pozícia sa zahrnie do správy.

Posledná úprava: 23. júna 2019Právne oznámenie