Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Iúil 2019
EPUB 152kPDF 1211k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 5 : GNÓTHAÍ BUNREACHTÚLA

Riail 86 : Athbhreithniú simplithe ar na Conarthaí

1.   I gcomhréir le Riail 46 agus Riail 54, féadfaidh an coiste freagrach, i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha síos in Airteagal 48(6) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, tuarascáil arna díriú chuig an gComhairle Eorpach a chur faoi bhráid na Parlaiminte ina mbeidh moltaí maidir le hathbhreithniú a dhéanamh ar fhorálacha uile Chuid a Trí den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, nó ar chuid de na forálacha sin.

2.   I gcás ina dtéitear i gcomhairle leis an bParlaimint, i gcomhréir le hAirteagal 48(6) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, ar thogra le haghaidh cinneadh ón gComhairle Eorpach lena leasaítear Cuid a Trí den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, beidh feidhm mutatis mutandis ag Riail 85(2). Sa chás sin, ní fhéadfaidh ach tograí le haghaidh leasuithe ar fhorálacha Chuid a Trí den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a bheith sa tairiscint i gcomhair rúin.

An nuashonrú is déanaí: 22 Meitheamh 2019Fógra dlíthiúil