Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
5. NODAĻA : KONSTITUCIONĀLIE JAUTĀJUMI

86. pants : Līguma pārskatīšana vienkāršotā kārtībā

1.   Saskaņā ar Reglamenta 46. un 54. pantu atbildīgā komiteja atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienību 48. panta 6. punktā noteiktajai procedūrai var iesniegt Parlamentam ziņojumu, kurā iekļauti Eiropadomei paredzēti priekšlikumi pilnībā vai daļēji pārskatīt Līguma par Eiropas Savienības darbību trešo daļu.

2.   Ja saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 48. panta 6. punktu ar Parlamentu apspriežas par priekšlikumu Eiropadomes lēmumam, ar ko groza Līguma par Eiropas Savienības darbību trešās daļas noteikumus, pēc analoģijas piemēro Reglamenta 85. panta 2. punktu. Minētajā gadījumā rezolūcijas priekšlikumā var būt iekļauti priekšlikumi grozījumiem tikai Līguma par Eiropas Savienības darbību trešās daļas noteikumos.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums