Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2019
EPUB 189kPDF 1339k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 87 : Συνθήκες προσχώρησης

1.   Κάθε αίτημα ευρωπαϊκού κράτους να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπεται προς εξέταση στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.   Το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει μετά από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, μίας πολιτικής ομάδας ή βουλευτών ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο να ζητήσει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμμετάσχουν σε συζήτηση πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης με το αιτούν κράτος.

3.   Η αρμόδια επιτροπή ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παρέχουν πλήρη και τακτική ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων προσχώρησης και, εφόσον απαιτείται, σε εμπιστευτική βάση.

4.   Σε κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων προσχώρησης, το Κοινοβούλιο μπορεί, βάσει έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής του, να εγκρίνει συστάσεις με το αίτημα οι συστάσεις αυτές να ληφθούν υπόψη πριν από τη σύναψη της Συνθήκης για την προσχώρηση αιτούντος κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

5.   Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων προσχώρησης, πριν όμως από την υπογραφή οιασδήποτε συμφωνίας, το σχέδιο συμφωνίας υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 105. Σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την έγκριση του Κοινοβουλίου απαιτούνται οι ψήφοι της πλειοψηφίας των μελών που το απαρτίζουν.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου