Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
5. NODAĻA : KONSTITUCIONĀLIE JAUTĀJUMI

87. pants : Pievienošanās līgumi

1.   Jebkuru kādas Eiropas valsts pieteikumu kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti, kurš iesniegts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 49. pantu, nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā.

2.   Parlaments pēc atbildīgās komitejas, politiskās grupas vai deputātu, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, priekšlikuma var nolemt uzaicināt Komisiju vai Padomi piedalīties debatēs pirms jebkuru pievienošanās sarunu uzsākšanas ar valsti, kas iesniegusi uzņemšanas iesniegumu.

3.   Atbildīgā komiteja prasa Komisijai un Padomei regulāri un pilnībā to informēt par pievienošanās sarunu virzību, vajadzības gadījumā šo informāciju sniedzot konfidenciāli.

4.   Jebkurā  pievienošanās sarunu  posmā  Parlaments,  pamatojoties  uz  atbildīgās  komitejas  ziņojumu,  var pieņemt ieteikumus un prasīt, lai minētos ieteikumus ņem vērā, pirms ar valsti, kas iesniegusi uzņemšanas iesniegumu, paraksta līgumu par pievienošanos Eiropas Savienībai.

5.   Kad pievienošanās sarunas ir beigušās, taču pirms jebkāda līguma parakstīšanas, līguma projektu iesniedz Parlamentam,  lai  tas  dod  piekrišanu  saskaņā  ar Reglamenta 105. pantu.  Saskaņā  ar  Līguma  par  Eiropas Savienību  49. pantu  Parlaments  dod  piekrišanu,  ja  par  to  ir  nobalsojis  Parlamenta  deputātu vairākums.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums